Geri Anasayfa

Detay

Geçmişten Günümüze Lise Tarih Ders Kitaplarında İttihatçılık Algısı
(The Perception of the Committee of Union and Progress in High School History Textbooks from Past to Present )

Yazar : Hasan SUNGUR    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2016

Sayı : Volume 11 Issue 11

Sayfa : 99-114

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.9869

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Modern Türkiye’nin oluşum sürecinde önemli bir yere sahip olan İttihat ve Terakki Cemiyeti ve bu kadronun gerçekleştirmiş olduğu siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelerin Cumhuriyet döneminde ele alınışı son derece sorunlu ve kısıtlı olmuştur. Baskın olan tarih yazımı ve öğretiminde, bu dönemler Türkiye Tarihi’nin karanlık evreleri olarak sunulmakta ve vurgu her zaman Atatürk’ün kurdugu Cumhuriyet rejiminin önceki dönemlerden farklı ve özgün oldugu yönündedir. Resmi tarih eleştirilerinin odağında yer alan temel sorunsallardan biri de Cumhuriyet’in kronolojik olarak da mecazen de hemen arkasında duran 1908’in yok sayılması yer almaktadır. I. Dünya Savaşı ile Cumhuriyet arasındaki dönemin yalnızca Osmanlı’nın kopuş sürecine dâhil edilmesi, Cumhuriyet’i hazırlayıcı yönlerine değinilmemesi kavramsal olarak resmi tarih ile tarihin kendiliği arasındaki farkın somut örneklerinden biri olarak gösterilir Cumhuriyet Dönemi iktidar kadrosu, kurulan yeni rejimin eskisinden örgütlenme ve yapı açısından temelden farklı olduğu söylemekte ve bu bağlamda incelenen her tarihsel olay ve olgu yeniden kurgulanarak aktarılmaktadır. Bu durumun en kestirmeden ve etkili bir şekilde aktarımı ders kitapları aracılığıyla yapılmaktadır. Ders kitapları salt olguları aktarmanın ötesinde hakim olan ideolojiin aktarımı ve meşrulaştırmasında da kilit bir rol oynamaktadır. Bu çalışma Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemde İttihatçı algının geçmişten günümüze liselerde okutulan tarih ders kitaplarındaki yansımalarını incelemektedir.

Anahtar Kelimeler
İttihat ve Terakki, Meşrutiyet, Devrim, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi, İdeoloji, Tarih ders kitapları

Abstract
The political, social and economic policies of the Committee of Union and Progress, which have a special role in the creation of modern Turkey, have only been discussed in a problematic and limited way. Prevalent historiography and teaching present this era as a dark age of the Turkish history and emphasize that Ataturk's republican regime is more distinct than the previous eras. One of the key areas where the official history is criticised is in relation to disregarding 1908, which chronologically and metaphorically stands behind the Republic. The representation of the period between the First World War and proclamation of the Republic only in relation to dissolution period of the Ottoman Period and not establishing a link with the Republic, is a simple depiction of the conceptual difference between the official history and actual history. Political cadre of the republican era asserts that the new regime is fundamentally different than the old one in the aspects of organization and structure, and therefore every historical event and phenomenon is conveyed through reconstruction. The most direct and effective example of this is the history textbooks. Textbooks do not only describe phenomena, they also convey and legitimize the dominant ideology. This work analyzes the reflection of the pro-CUP perception before and after the republic in high school history textbooks.

Keywords
Committee of Union and Progress, Constitutional Monarchy, Revolution, Progressive Republican Party,