Geri Anasayfa

Detay

Dr. Şükrü Kâmil Talimcioğlu’nun Oğlu Dr. Reşit’e Yazdığı Mektuplardan Bölümler
(Sections from the Letters Dr. Şükrü Kamil Talimcioğlu Wrote to His Son Dr. Reşit )

Yazar : Çağatay ÜSTÜN    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2016

Sayı : Volume 11 Issue 11

Sayfa : 115-124

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.9588

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Tıbbın tarihsel gelişimini incelerken tarihsel kaynakları temel aldığımızda tıbba hizmet etmiş olanların biyografileri, anıları, mektupları, kişisel notları ve entelektüel önerileri ile karşılaşmaktayız. Özellikle Türk tıp tarihinde üretken çalışmalar yapmak için Türk tıbbına hizmet etmiş hekimlerin biyografilerine ve çalışmalarına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle özellikle Türk tıp tarihi açısından belli katkılar sağlamak için yapılacak çalışmalarda geçmiş dönemlere ait yazılı belgelerin ve yayınlanmış eserlerin günümüze aktarılması gerekmektedir. Bugüne kadar ulaşamamış, kimi kütüphanelerde veya özel koleksiyonlarda mevcut olan bu tür tarihsel kitap ve bilgilerin araştırmacılar tarafından titizlikle bulunması ve yeniden paylaşılması önemli bir çalışmadır. Türk tıp tarihi içinde isim yapmış önemli şahsiyetlerin günümüz hekimlerine tanıtılması, onların farklı mesleki özelliklerinin, yaptıkları çalışmaların ortaya çıkarılması önemli bir akademik görevdir. Bu kapsamda değerlendirilmesi gereken pek çok hekim vardır. Bunlardan birisi olan hekim, yazar ve gazeteci Dr. Şükrü Kamil Tâlimcioğlu’nun oğlu Dr. Reşit’e yazdığı mektuplardan bazı bölümlere Dr. Feridun Frik’in yazdığı kitabında rastlıyoruz. Tıp tarihi arşivimizde bulunan bu eserden sizlerle paylaşacağımız bu bölümlerin orijinal şeklini koruyarak ve hiçbir kelime değişikliği yapmadan sizlere sunuyoruz. Mektup, günlük (günce) gibi edebiyat türlerinin tarihsel önemi de göz önüne alındığında, Dr. Şükrü Kamil’in mektuplarından bölümlerin onun yaşadığı dönemi ve fikirlerini anlamak için hiç de zor olmayacaktır. Makalemizin temel felsefesini bu husus oluşturmaktadır. Tarihsel değeri olan bir kitapta rastladığımız ve Dr. Tâlimcioğlu’nun oğluna yazdığı ve yaşam görüşlerini özetleyen mektuplarına günümüz araştırmacılarına kaynak olması açısından makalemizde yer veriyor ve bir tür yol gösterici olmak istiyoruz. Makale içinde yer verilen orijinal metin üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamasının nedeni, Türk dili uzmanlarının bu metin üzerindeki düzeltme önerilerine olanak sağlamaktır. Bu nedenle mektuplardaki orijinal metinlerdeki alıntılar çağdaş Türkçe ve yazım kuralları çerçevesinde konunun uzmanları tarafından değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler
Dr. Şükrü Kamil, Tıp tarihi, Mektup

Abstract
When we review the historical development of medicine based on historical sources, we encounter the biographies, memoirs, letters, personal notes, and intellectual proposals of those who served medicine. In order to perform productive studies especially in Turkish medical history, we are in great need of studies made in this field and the biographies and works of the physicians who served Turkish medicine. Therefore, it is necessary to convey the written documents and published Works of past periods to our time especially in the studies to be carried out to provide contributions to the Turkish medical history. It is an important work for researchers to find such historical books and information that are present in some libraries or private collections but have not been uncovered yet and to make them available to the public again. Introducing the renowned characters of the Turkish medical history to the physicians of our time with their specific professional characteristics and the works they performed is an important academic mission. There are many physicians who should be considered in this context. We see some sections of the letters physician, author and journalist Dr. Şükrü Kamil Tâlimcioğlu, who is one of the abovementioned characters, wrote to his son Dr. Reşit in the book written by Dr. Feridun Frik. We present these sections from that book, which is in our medical history archive, retaining their original forms and without making any changes in their wording. Considering the historical importance of the types of literature such as letter and diary, the sections from the letters of Dr. Şükrü Kamil will help us understand the period of time in which he lived and his ideas. This issue constitutes the core philosophy of our paper. Therefore, we include in our article the letters of Dr. Tâlimcioğlu to his son, which we encountered in a book of historical value and which summarize his views on life, to provide a reference and guidance for today’s researchers. The reason for avoiding making any changes in the original text included in this article is to invite proposals from Turkish language experts for making corrections in the text. The excerpts from the original texts of the letters should be evaluated by the specialists of this field with respect to contemporary Turkish language an spelling rules.

Keywords
Dr. Şükrü Kamil, History of medicine, Letter