Geri Anasayfa

Detay

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi
(The Role and Significance of Films in the Turkish Teaching as Foreign Language )

Yazar : Adem İŞCAN    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 939-948

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2692

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Film, işitsel-görsel bir sanat olarak -millî ruhu yansıtan düşünce ve duygularla şekillenen- toplumun kültürel ve estetik imgelerini gerçekçi bir şekilde yansıtır. Film, gerçek yaşamı, popüler kültürü ve sanatı yansıtan bir aynadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türk filmlerinin kullanılması, öğrencilerin kolaylıkla Türkçe sözlü iletişimlerini, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirecektir. Makalede, yabancı dil öğretimi ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde filmlerin kullanılması ele alınmış ve buna bağlı olarak bir kaç öneride bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Film, yabancı dil, etkinlik, Türkçe öğretimi

Abstract
The film as an audio-visual art, it truly reflects the society's cultural, aesthetic images by shape to express certain thoughts and feelings, reflecting the national spirit. Film is a mirror to reflect real life, popular culture and the art. The usage Turkish movies in Turkish teaching as foreign language, students will easily to improve their Turkish oral communication, Turkish speaking skills and listening skills. The paper deal with the use of films in foreign language teaching and Turkish teaching as foreign language and depending on these, makes a few of recommendations.

Keywords
Movie, foreign language, activitiy, Turkish teaching.