Geri Anasayfa

Detay

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkçede Atasözleri ve Deyimler
(Proverbs and Idioms in the Context of Gender in Turkish )

Yazar : Bülent ÖZKAN  Ayşe Eda GÜNDOĞDU  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1133-1147

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2653

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Kültür, bir toplumda soyut ve somut bütün kurumları yapısında barındıran, hem ulusallığı hem evrenselliği içeren toplumsal birikim olarak tanımlanabilir. Kültür kavramı, toplumsal cinsiyet rolleri açısından ele alındığında, birtakım karşılıklı belirlemeler söz konusudur. Toplumsal cinsiyet kalıpları kültürü oluştururken kültür de söz konusu kalıpların bireylerarası ve kuşaklararası taşınmasını sağlar. Bu bağlamda dil kültürün tanımlayıcısı olarak içkin yapısında o toplumun kültürel tüm özelliklerinin taşıyıcısıdır. Bunu yaparken de sözlü kültür geleneği olan birtakım anlatım biçimlerini kullanmaktadır. Söz konusu anlatım biçimleri atasözleri ve deyimlerdir. Bu formlar kültürü taşıması ve toplumun hayata bakış açısını yansıtması açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, atasözleri ve deyimler doğrultusunda Türk kültüründe kadın ve erkeğin rollerini ve toplumun söz konusu rollerden beklentilerini ortaya koymaktır. Çalışmada “kız, oğul/oğlan, kadın, erkek, adam” kavramlarının yer aldığı atasözleri ve deyimler ele alınacak, söz konusu kavramlar toplumsal cinsiyet bağlamında irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler
atasözü, deyim, kültür, rol, toplumsal cinsiyet

Abstract
Culture, includes all the abstract and concrete structures institutions in a society. In this sense, ‘culture’ can be defined as a social knowledge that is containing both nationality and universality. When considering about the culture, it can be seen some mutual determinations in a terms of gender mainstreaming roles. The gender stereotype creates the culture; and also the culture allows the transfer of interpersonal and intergenerational structures. In this context, an imminent structure of language descriptively has a translative role in all the cultural features as identifier. While doing this, it uses some forms of expression of the verbal culture traditions. These expression forms are proverbs and idioms. In cultural transmission, these are important as reflecting the point of view of society and perspectives of them. The purpose of this study, to present the role of man and woman in Turkish society by the direction of proverbs and idioms, and also the expectations of society from these roles. In this study, the proverbs and idioms are including notions of “girl, boy; woman, man” will be evaluated and these notions will be examined in the context of gender mainstreaming.

Keywords
proverb, idiom, culture, role, social gender