Geri Anasayfa

Detay

Malya’da Âşık İrfani’den Derlenen Nergis Hikâyesi
(The Narcissus Story Which Compiled From Âşık İrfani in the Malya )

Yazar : Erdoğan ALTINKAYNAK    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 175-195

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2649

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Sözlü anlatım ürünleri içerisinde destandan romana geçişin edebî bir merhalesini teşkil eden halk hikâyeleri, XVI. yüzyıldan itibaren mitoloji, masal ve destancılık geleneğinden miras kalan pek çok unsurla karşımıza çıkmıştır. Günümüzde âşıklık geleneğinin hâlâ canlı olarak devam ettiği Erzurum yöresinde âşıklık geleneğine bağlı olarak hikâye anlatma geleneği de devam etmektedir. Bu makalede, Malya’da Âşık İrfani’den derlenen Nergis hikâyesinin, hikâye anlatma geleneği içerisindeki sosyal zemininden bahsedildikten sonra şahıs kadrosu, zaman ve mekân bakımından tahlili yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Halk Hikâyesi, Nergis, Âşık

Abstract
The folk stories that constitute a step of literary to novel from epic within types of verbal expression have met many elements that descend from the tradition of mythology, tale and epic since 16th century. Today, the tradition of minstrelsy stil continued tol ive in the Erzurum region depending on the minstresy traditon continues in the tradition of storytelling. In this article, after being mentioned the social background in the tradition of storytelling of Narcissus story which compiled from Âşık İrfani in the Malya, the story has been analyzed in terms of persons, time and place.

Keywords
Key Words: Mythology, Folk Story, Narcissus, Âşık