Geri Anasayfa

Detay

Devlet Ana Romanında Şamanizm İzleri
(Traces of the Shamanism in Devlet Ana Novel )

Yazar : Hatice İÇEL    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 895-902

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2643

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Devlet Ana adlı roman Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu konu almaktadır. Romanda Osmanlı Devleti’nin kuruluşu kapsamında, dönemin toplumunun sosyokültürel yaşantısı hakkında bilgiler de verilmektedir. Makale kapsamında bu veriler, kültürün devamlılığı açısından değerlendirilecektir. Kozmopolit bir bölgede yaşayan Türkler, İslamiyet’i kabul etmelerine rağmen eski inanış sistemlerinden gelen şamanizme ait birçok unsuru hâlâ yaşatmaktadır. Romanda eski Türk kültürüne ait olan bu unsurlar ayrıntıyla işlenmiştir. Bu durumda Kemal Tahir’in toplumcu roman anlayışı ve hikâyesini anlattığı topluma bir sosyal tarihçi gibi yaklaşması başlıca etkendir. Eski Türk yaşantısına ait gelenekler, görenekler, inanışlar, pratikler ve yaşam tarzının aktarılması bağlamında Kemal Tahir, çağdaş bir ozan işlevini yüklenmiştir. Devlet Ana, tüm bu özellikleriyle Türk kültür tarihi açısından önemli verileri içeren bir eserdir.

Anahtar Kelimeler
Roman, Osmanlı Devleti, şamanizm, inanış, pratik

Abstract
Organization of the Ottoman States is subejct of the Devlet Ana novel. Organization within the scope of the novel, the Ottoman State, the period includes information about community social and cultural life. These data will be evaluated in terms of continuity of culture ın this article. Turks living in a cosmopolitan area, belonging to Islam despite the fact that many elements of shamanism, which is still reminiscent of the old belief systems. These elements are described in detail in the novel, the old Turkish culture. In this case, the understanding of the novel and the story of Kemal Tahir’s socialist approach to society as a social historian, is the main factor. Old traditions of Turkish life, customs, beliefs, practices and lifestyle in a contemporary poet Kemal Tahir in the context of the transfer function is installed. Devlet Ana, with all these features in the history of Turkish culture is a work that contains important data.

Keywords
Novel, Ottoman State, shamanism, belief, practical