Geri Anasayfa

Detay

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın “Mürebbiye”sinin Hallerinden Anlatının Unsurlarına
(From Moods of "Murebbiye" to Narration of Huseyin Rahmi Gürpınar )

Yazar : İbrahim TÜZER    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1277-1285

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2639

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Hangi dönemin ya da devrin insanı olursa olsun "sanatkâr", hisseden, fark eden ve insanî olana ilişkin değerleri "sanat eseri" vasıtasıyla duyurmak isteyen kişidir. Bu yönüyle sanatkâr, içerisinde yaşamış olduğu toplumun gerçekliğiyle meydana getirdiği eserinin estetize edilmiş gerçekliğini, trajedi ya da çatışma da diyebileceğimiz anlatı unsurlarıyla birleştirerek "okur"una hissettirmeye çalışır. Sanat eserinin birincil muhatabı olarak okur ise edebi metinle kurabildiği bağ ölçüsünde bu itibari gerçeklikten hareket ederek kendi gerçekliğiyle yüzleşme yolunda önemli kazanımlar elde eder. Hüseyin Rahmi Gürpınar da yukarıda kısaca işaret edilen "sanatkâr", "sanat eseri" ve "okur" etkileşimi dolayımında eser kaleme alan yazarlarımızdandır. Yaşadığı dönem içerisinde tanık olduğu "Batılılaşmak!" isteyen Osmanlı ailelerinin, çocuklarının eğitimini ne olduğu ve nerden geldiği hakkında bilgi edinmeden Fransız sözde eğitmenlerin eline terk etmelerinin sonuçlarını "Mürebbiye" adlı romanında gözler önüne sermiştir. Makalede, tahkiye unsurlarının da başarılı bir biçimde kullanıldığı roman, vaka zinciri çözümlenerek tahlil edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Anlatı Yapısı, Metin Tahlili, Modernleşme, Yanlış Batılılaşma, Natüralizm

Abstract
Artist, belonging to whichever era or period, feels, perceives and is willing to publish humane values via work of art. By this point of view an artist tries to let his readers feel the realities of the society he lives in and the realities of the work of art in his aesthetic perspective combining it with narrative aspects of tragedy or conflict. As the primary addressee of the work of art, the reader acquires a lot in accordance with the strength of the ties between the text and his journey facing his self realiance moving away from this relative authenticity. Hüseyin Rahmi Gürpınar is one of our writers publishing works of art in view of this interaction summarized as artist, work of art and the reader. In his book called ‘Mürebbiye’, he points out to what happened to the children of the Ottoman families trying to get westernized as they handled their children to the hands of so-called French mentors without knowing where and how this form of education comes from. In this article, this successfully narrated novel will be analyzed through chain of events.

Keywords
Structure of Narrative, Text Analysis, Modernizm, Wrong Westernisation, Naturalism