Geri Anasayfa

Detay

İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlatısal Metinlerin Yapı Özellikleri ve Programa Uygunluğu
(The Sctucture of Narrative Texts in Turkish Lesson Books for Primary School and the Compatibility of These Texts With Program )

Yazar : Ahmet Turan SİNAN  Sezgin DEMİR  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1149-1167

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2629

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu çalışmada 6, 7 ve 8. sınıflar Türkçe ders kitaplarındaki anlatısal tipteki 12 metin yapısal olarak incelenmiş ve bu metinlerin İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki kazanımlarla ve temalarla uygunluğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmamız birbirini destekleyen üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmada ilk olarak metinlerin incelenmesinde kullanılacak yazın bilim yöntem ve teknikleri hakkında genel bir bilgi verilmiştir. Daha sonra Türkçe ders kitaplarındaki 12 anlatısal metin bu yöntem ve tekniklerle incelenmiş, elde edilen veriler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Gerçekleştirilen metinsel çözümlemelerde tamamen yapısal özellikler belirlenmeye çalışılmış; yazarın kim olduğu, ideolojisi ise dikkate alınmamıştır. Üçüncü bölümde ise çözümlemeler sonucunda elde edilen verilerin, İTDÖP’teki kazanımlar ve temalarla uygunluğu belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma dil öğretiminde kullanılacak anlatısal tipteki metinleri belirlemede bir çerçeve oluşturacak niteliktedir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretimi, ana dili, anlatı, Türkçe öğretim programı.

Abstract
In this study, 12 types of narrative text in Turkish textbooks for 6, 7 and 8 classes are examined structurally and the eligibility of these texts with gains and themes of Turkish Language Teaching Program for Primary 6, 7 and 8 Classes are determined. For this purpose, our work consists of four parts supporting each other. Firstly, general information about the texts of science methods and techniques used in the study of the texts is given. Later, 14 narrative texts in Turkish books were examined with these methods and techniques and obtained data were analyzed. Structural features of analyzed texts have totally intended to be determined and who the author and his ideology were not taken into account. In the fourth chapter, the data obtained as a result of analyzes were tried to be determined with the gains and themes of elementary school Turkish Language Curriculum eligibility. The study is in the quality to create a framework for determining the narrative text types that will be used in language teaching.

Keywords
Turkish teaching, mother tangue, narrative, Turkish curriculum.