Geri Anasayfa

Detay

4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin Öğretmen Adaylarının Yazılı Anlatım Tutumlarını ve Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi
(The Effect of 4+1 Planned Writing and Evaluation Model to Develop the Attitudes of Preservice Teachers as to Written Expression and Their Writing Skills )

Yazar : Halit KARATAY    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1029-1047

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2622

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Öğrencilerin kendilerini yazılı olarak anlatabilme becerisi kazandırmalarını sağlamak için öğretim programlarında yazılı anlatım derslerine yer verilir. Bu derslerde yapılan yazılı anlatım etkinliklerinde genellikle öğrencilere yazma ürünlerinin niteliği ile ilgili yeteri kadar dönüt verilmez ve yazma süreci belli aralıklarla öğretmenler tarafından gözden geçirilerek öğrencilere dönüt verilmediği için doğrusal ilerler. Bu geleneksel yazma eğitimi anlayışında öğrencilerin yazma ürünlerinin şekilsel özellikleri; yazının okunaklığı yazım ve noktalama kurallarının doğru kullanılıp kullanılmadığı önemlidir. Oysa iyi bir yazma ürünü ortaya koymak iyi tasarlanmış, belli aralıklarla izlenerek yönlendirilmiş bir yazma süreci ile elde edilebilir. Sürece dayalı yazma eğitimi çalışmalarında öğretmenler, öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini geliştirmek için yazma sürecinin belli aşamalarında yazılarının gelişimleri hakkında onlara dönütler verir. Yazma sürecinin bir aşamasını tamamlamadan diğer aşamaya geçmelerine izin vermez, nerede, neyi, eksik yaptıklarını göstererek yazma süreci hakkında bilişsel farkındalık edinmelerini sağlar. Bu araştırmada, hazırlık, plan, düzenleme, düzeltme ve yayınlama aşamalarını içeren sürece dayalı 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini ve yazılı anlatıma karşı tutumlarını geliştirmeye etkisi incelenmiştir. Çalışma ön test-son test kontrol gruplu deneysel modelde desenlenmiştir. Batı Karadeniz’de bulunan iki üniversitenin Türkçe öğretmenliği 1. Sınıfları araştırmada örneklem alınmıştır. Sürece dayalı 12 haftalık deneysel uygulama sonunda 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin öğretmen adaylarının hem yazılı anlatım becerilerini hem de yazılı anlatıma karşı tutumlarını anlamlı düzeyde geliştirdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
yazılı anlatım, 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli, yazma tutumu, öğretmen adayları.

Abstract
Writing courses are included into teaching programs in order to help students express themselves through writing and acquire writing skills. However, in writing activities done in these courses the students are not supplied with adequate feedback about the quality of the written texts they produced. Moreover, writing process moves linear as the students are not supplied with feedback given regularly after the observation of teachers. The formal qualities such as readability of the text, obedience to correct punctuation rules are important for this traditional writing concept. Nevertheless, producing a well-written text requires a planned process which must be oriented through regular observations. Teachers, in the writing education activities based on process, give feedback to students about the development of their writing to improve their writing skills in certain steps. They do not allow the students pass to the next step before the previous one has been achieved and provide students with a cognitive conscious on the writing process by displaying them what or where something missing occurs. In the present study, the effect of 4+1 Planned Writing and Evaluation Model, which includes preparation, planning, arranging, correcting and publishing steps, on students written expression skills and developing their attitudes towards written expression were examined. The study was designed as an experimental model involving a pre-test, a post-test and a control group. The samples are freshman students of Turkish education departments of two universities from Western Black Sea. At the end of a twelve-week experimental application process it was found out that 4+1 Planned Writing and Evaluation Model develops both the written expression skills of preservice teachers and their attitudes towards written expression at a meaningful level.

Keywords
writing expression, 4+1 Planned Writing and Evaluation Model, writing attitudes, preservice teachers