Geri Anasayfa

Detay

Dîvânü Lugâti’t-Türk’te Oğuzca Olarak Geçen Geşür “havuç” Kelimesinin Kökeni Üzerine Düşünceler
(Notes on the Etymology of Oghuz Turkic Geşür “Carrot” at Dîvân Lugât At-Turk )

Yazar : Galip GÜNER    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 835-840

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2602

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Kâşgarlı Mahmud Dîvânü Lugâti’t-Türk’te Oğuzca geşür “havuç” kelimesini turma “turp” maddesi içerisinde değerlendirir. Türklerin önemli bir kısmının havuca sarıg turma dediklerini ifade eder. Arguların ve Oğuzların “havuç” karşılığı kullandıkları gezri ve geşür kelimelerinin Farsça aynı anlamdaki gezer’in değişmiş biçimleri olduğunu da sözlerine ekler. Bu çalışmada en eski örneğini Dîvânü Lugâti’t-Türk’te tespit edebildiğimiz geşür “havuç” kelimesinin kökeni üzerinde durulacaktır. Kelimenin Farsça gezer’den değil Sanskrit kökenli gacur kelimesinden XI. yüzyıl Oğuz Türkçesine geçtiği ispatlanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Dîvânü Lugâti’t-Türk, tarım, geşür “havuç”, etimoloji, Sanskritçe.

Abstract
Mahmûd al-Kâshgarî examines Oghuz Turkic geşür “carrot” at Dîvân Lugât at-Turk in the entry of turma “radish”. He expresses that an important part of Turks says sarıg turma for carrot. The people of Argu call the latter gezri borrowing the Persian word for carrot gezer and the Oghuz call it geşür which they also borrowed from Persian. In this paper we will put the emphasis on the etymology of geşür “carrot” that belongs to agriculture culture and firstly demonstrated in Dîvân Lugât at-Türk among the historic texts until today. We will work to prove that geşür didn’t passed from Persian gezer but was passed to XI. century Oghuz Turkic from gacur which was Sanskrit origin.

Keywords
Dîvân Lugât at-Turk, agriculture, geşür “carrot”, etymology, Sanskrit.