Geri Anasayfa

Detay

Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Öykülerinin “Hikâye Haritası” Yöntemine Göre İncelenmesi ve Genel Bir Değerlendirme
(Examination of Gulten Dayıoglu’s Children Stories According to the "Story Map" And a General Evaluation )

Yazar : Bekir GÖKÇE  Nesrin SİS  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1925-1949

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2601

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Öykü, çocuğa okumayı sevdiren edebî metinlerden biridir. Okuma yoluyla kurulan bu ilişki, çocuğu yaşam boyu etkiler. Bu durum, araştırmacıların dikkatini çekmiş; öykü üzerine yapılan incelemeler birçok bilimsel araştırmanın konusu olmuştur. Bu çalışmada; çocuk edebiyatının önde gelen yazarlarından Gülten Dayıoğlu’nun çocuklar için yazdığı 12 öykü kitabında bulunan 67 öykü değerlendirilmiştir. Ancak çalışmanın kapsamı içinde her öykü kitabına ad olan toplam 12 öykü, metin öğretiminde kullanılan “hikâye haritası” yöntemine göre çözümlenmiştir. Öykülerin çözümlenmesinde kullanılan hikâye haritası yönteminin dört temel dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) gelişiminde önemli bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
çocuk edebiyatı, öykü, hikâye haritası

Abstract
The story is one of the literary products, making the taste of reading at the children. However, it is important that the relationship constituted by reading influence the life of the child. This case get attention of researchers and studies on the stories and become the subject of several scientific research. In this study, it considered 67 stories found in Gulten Dayıoglu’s 12 story books who is one of the leading writers of children literature. And it analyzed, by the method of “story map” used for the apprehension of text, 12 stories that are named of 12 story book of Dayıoglu. It concluded then that the method of the story map account plays an important role in the development of four basic language skills (listening, speaking, reading, writing).

Keywords
Children’s literature, short story, story map