Geri Anasayfa

Detay

Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin İngilizce Okuma Becerilerinin Değerlendirilmesi
(An Assessment of English Reading Skills of Preparatory Class Students )

Yazar : Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ  Şenel ELALDI  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 233-257

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2563

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu araştırmada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu hazırlık sınıfında okuyan İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin İngilizce okuma becerilerinin Avrupa Konseyi Ortak Kriterleri ölçütlerinde yer alan B2 (upper intermediate) seviyesine uygun gelişimi, cinsiyet ve mezun olunan lise değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmış ve veriler beşli Likert tipi bir ölçek yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini 2010- 2011 öğretim yılı Bahar Döneminde hazırlık sınıfı ‘Okuma’ dersi alan 97 İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan ölçek araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Ölçekteki maddeler okuma becerilerine yönelik “Yabancı Dil Yeterliği Ölçütleri”nde yer alan ‘A1-A2 (başlangıç) seviye okuma becerileri’, ‘B1-B2 (orta ve ortanın üstü) seviye okuma becerileri’ ayrıca ‘okuma esnasında faydalanılan beceriler’ ve ‘okuma ile ilişkili geliştirilen beceriler’ biçiminde dört bölüm olarak sınıflandırıldı. Ölçek 68 kız 26 erkek öğrenci olmak üzere toplam 94 öğrenciye uygulandı. Araştırmada okuma becerilerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaştığı bulundu. Kız öğrencilerin okuma beceri seviyelerinin erkeklere göre daha yüksek bulunmasına karşılık, erkek öğrencilerin de bu becerileri aktif şekilde ve çok boyutlu olarak kullanmada kız öğrencilere göre daha iyi ve pratik oldukları belirlenmiştir. Mezun olunan okul değişkenine göre genel lise mezunu öğrencilerde okuma beceri düzeyi sınavla öğrenci alan liselerden mezun olan öğrencilere göre yüksek çıkmasına rağmen becerileri kullanmada daha az yetenekli bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Hazırlık sınıfı, Okuma becerileri, Yabancı dil, B2 (ortanın üstü) düzeyi

Abstract
In this research it was aimed to reveal the development of reading comprehension skills at B2 (upper intermediate) level taking place in Common European Framework Criteria of the English Language and Literature students attending the preparatory class of the School of Foreign Languages at Cumhuriyet University in Sivas in terms of gender and high school variable. The descriptive research method was used and data for the present study were collected with a five-point Likert-style scale. The study population consisted of ninety- seven students of English Language and Literature attending 2010 - 2011 academic year, spring semester preparatory class 'Reading' course. The scale used in the study was developed by the researchers. The items were classified into four categories named ‘A1- A2 (elementary) level reading skills’, ‘B1 (intermediate) B2 (upper intermediate) level reading skills’, ‘skills benefited from reading time’ and ‘skills improved via reading’. The scale was administered on totally 94 students. 26 of them were male, 68 were female. It was determined that reading comprehension skills were differed significantly in terms of gender variable and that female students’ level was higher than that of males’. Even though male students’ levels were determined relatively lower, they were found to be better and more practical than female students in terms of using these skills actively and multi-dimensionally. While the level of reading comprehension skills was determined higher among the students who graduated from public high schools than the ones who graduated from schools admitting their students through entrance exams, the latter students were observed to be more skilled than the former ones in terms of using their reading skills.

Keywords
Preparatory class, Reading skills, Foreign language, Level B2 (upper intermediate)