Geri Anasayfa

Detay

Son Dönem Çağatay Şairi Baba Rahim Meşreb’in Kitab-ı Mebde-i Nur Mesnevisi’nin Dil Özellikleri
(ln Language Characteristics of Last period Chagatai Poet Baba Rahim Mashrab’s Kitab-ı Mabda-i Nur Masnavi )

Yazar : Sadi GEDİK    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1369-1400

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2525

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Baba Rahim Meşreb 17. ve 18. yüzyıllarda yaşamış Son Dönem Çağatay şairidir. Onun yazmış olduğu eserlerden biri de Kitab-ı Mebde-i Nur Mesnevisi’dir. Bu makalede Baba Rahim Meşreb’in hayatı ve şairliğinden kısaca bahsedildikten sonra Kitab-ı Mebde-i Nur’un dil özelliklerinden bahsedilecektir. Çağatay Türkçesi ile yazılmış olan Kitab-ı Mebde-i Nur, zengin bir dil malzemesine sahiptir. Klasik Dönem Çağatay Türkçesinden farklı birtakım dil özellikleri dikkât çekmektedir. Bu çalışmada, eserin bütün dil özellikleri belirlenmeyecek, dikkat çeken dil özellikleri ile Klasik Dönem Çağatay metinlerinden farklı olduğunu düşündüğümüz dil özellikleri tespit edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Baba Rahim Meşreb, Kitab-ı Mebde-i Nur, Çağatay Türkçesi, Dil Özellikleri

Abstract
Baba Rahim Mashrab who lived in 17th and 18th centuries, was the poet of Last Period Chagatai. One of his works was Kitab-ı Mebde-i Nur Masnavi. In this article, after mentioning the life and poetism of Baba Rahim Mashrab, the language characteristics of Kitab-ı Mebde-i Nur will be described. Kitab-ı Mebde-i Nur written in Chagatai Turkish, has a very rich language material. Some language characteristics which are different from the Classical Period Chagatai Turkish, take attention. In this study, not all of language characters are going to be determined, but outcoming language characteristics and language characteristics which we think are different from Classical Period Chagatai texts, are going to be determined.

Keywords
Baba Rahim Mashrab, Kitab-ı Mebde-i Nur, Chagatai Turkish, Language Characteristics