Geri Anasayfa

Detay

Pervaneler Romanının Yapısı ve Anlamı Üzerine
(About The Framework of The Novel Pervaneler And Its Meaning )

Yazar : Yüksel TOPALOĞLU    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1211-1228

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2497

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Müfide Ferit Tek, Türkçü ve Milliyetçi düşüncenin etkin olduğu Millî Edebiyat devrinde eser vermeye başlamış; ikinci romanı olan Pervaneler’i ise Cumhuriyet’in ilanından sonra 1924 yılında yayımlamıştır. Bu romanında yazar, yeni kurulan ülkenin de üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan biri olan ‘eğitim’ ve ‘yabancı okullar’ sorununu merkeze alır ve tartışır. Pervaneler, özellikle bahsi geçen sorunu ele alış tarzı ve kuruluşu veya yapısıyla dikkati çeken bir romandır. Bu makalede, söz konusu noktalar ayrıntılı şekilde ele alınıp incelendikten sonra ulaşılan bulgular ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türk Edebiyatı, Roman, Müfide Ferit Tek, Pervaneler

Abstract
Müfide Ferit Tek started writing in the era of National Literature, which was under the influence of Turkist and nationalist thought and published his second novel Pervaneler after the declaration Republic in 1924. In this his second novel, the writer especially deals with the problem of education and foreign schools, about which the new country was also very sensitive. Pervaneler is a novel which is significant with its way of dealing the mentioned subject and its fiction or framework. In this article, after the mentioned points were exemined in a detailed way, the findings were put forward.

Keywords
Turkish Literature, Novel, Müfide Ferit Tek, Pervaneler.