Geri Anasayfa

Detay

Cumhuriyetten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Ders Kitabı İncelemesine Dair İki Örnekleme
(Two Examples Concerning the Examination of Lecture Books in Turkish Education System From the Republican Era to The Present )

Yazar : Sadiye TUTSAK  Zekerya BATUR  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 355-389

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2484

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Osmanlı devrinden günümüze kadar yaşanan tarihsel süreçte, iç ve dış etkenlerin tesiri altında toplumu değiştirme ve geliştirme gayretlerinin iz düşümü ders kitaplarına yansıtılmıştır. Çünkü bu toplumun fikri yapısının değişmesi veya mevcut düzenin devam edebilmesi, ancak okullarda okutulan çocukların ve gençlerin hedeflenmiş olan prensipler doğrultusunda yetiştirilmesi ile gerçekleşmektedir. Bu açıdan devrin bakış açısının tespiti ya da değişimin ne ölçüde gerçekleştiğini algılayabilmek için ders kitaplarının içeriğinin incelenmesi kaçınılmazdır. Bu bakış açısı ile aşağıda, 1922’de okutulan Birinci Sınıf Millî Kız Kıraati ve 2011 yıllında okutulmakta olan Birinci Sınıf Türkçe Ders kitaplarındaki metin ve görsellerin işlevsellikleri karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılarak iki kitap biçim ve içerik özellikleri açısından analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda Birinci Sınıf Millî Kız Kıraati kitabının biçim özellikleri bakımından yetersiz içerik özellikleri bakımından ise güncel ve işlevsel yönünün ön planda olduğu, Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabının ise biçim özellikleri açısından yetersiz, içerik özellikleri açısından didaktik bilgiler içerdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kıraat, Türkçe, Ders Kitabı, Eğitim, Türk Eğitim Sistemi

Abstract
Starting from the Ottoman period, it is possible to see that the efforts to transform and improve the society under the effect of inner and outer factors are also reflected on the lecture books of the time. This is because the transformation of the society and continuation of the existing order can be accomplished through educating children and young people in the schools under certain principles envisaged. In this respect, it is of importance to have a look at the lecture books of the period, in order to perceive the perspectives of the period and to what extent the change could be realized. From this point of view, in this study, it was tried to compare the functionality of the texts and visuals in the lecture book: “Milli Kız Kıraati” for the first grade students which was used in 1922 and the Turkish lecture book which is currently used for first grade students. For this purpose, the monitoring model which is one of the qualitative research methods, was used to analyse two books in terms of their forms and contents. As a result of the analysis, it was found out that the lecture book: “Milli Kız Kıraati” for the first grade students was insufficient in terms of its form features and up-to-date and functional in terms of its content features while the Turkish lecture book for first grade students is insufficient in terms of its form features and includes didactic knowledges in terms of its content features.

Keywords
Reading, Turkish, Lecture Book, Education, Turkish Education System