Geri Anasayfa

Detay

Cumhuriyet ve Ulus Gazetelerinde Saadâbad Paktı’nın İmzalanmasının Yansımaları
(Reflections of the Saadabad Pact in Cumhurıyet and Ulus Newspapers )

Yazar : Tufan TURAN  Esin TÜYLÜ TURAN  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1749-1767

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2475

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Kuruluşundan itibaren Mustafa Kemal’in önderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin önceliklerinden biri yeni kurulmuş olan devletin devamlılığını ve güvenliğini sağlamak olmuştur. Yeni Türk devleti, bu amaçla, kuruluşundan itibaren bütün dünya devletleri ile barış ve dostluk ilişkileri kurma ve güvenliğini sağlama yoluna giderek, yabancı devletlerle ikili ilişkilerini geliştirmiş, onlarla dostluk ve işbirliği antlaşmaları imzalamıştır. Bu çerçeve içerisinde, bölgesel ittifaklar oluşturma politikası da izlenmiştir. Bu politikanın ilk adımı, Balkan devletleriyle yoğun bir diplomasi trafiğinin ardından imzalanan 9 Şubat 1934 tarihli Balkan Antantı’dır. Balkan Antantı ile Batı sınırını güvence altına alan Türkiye Cumhuriyeti, doğudaki sınırlarını güvence altına almak ve bu bölgede de barış ve dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla bir Doğu paktı oluşturma yoluna gitmiştir. Balkan Antantı’nın imzalanmasından önce olduğu gibi, Doğu paktının oluşturulması için de yoğun bir diplomasi trafiği yaşanmış ve 8 Temmuz 1937 tarihinde Saadâbad Paktı imzalanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Saadâbad, Doğu Paktı, Afganistan, İran, Irak

Abstract
After her establishment under the leadership of Mustafa Kemal, one of the preferential aims of new Turkish Republic had been securing continuity and safety of the new established state. For this purpose, the new Turkish state after her establishment followed the way of setting up peace and friendship relations with all states of the world, developing her mutual relations with foreign states and signing friendship and cooperation agreements with them. In this frame, she followed a policy to set up regional alliances. The first step of this policy was the Balkan Entente dated 9 February 1934 which is signed after an intense diplomacy. After securing the west borders with Balkan Entente, Turkish Republic she changed her route to East to set up peace and friendship relations there in order to secure Eastern borders. Such as the intense diplomacy followed before the Balkan Entente, before the Saadâbad Pact (Eastern Pact) dated 9 July 1937 a solid diplomacy had been followed.

Keywords
Saadabad, Eastern Pact, Afghanistan, Iran, Iraq