Geri Anasayfa

Detay

Ali Ekrem’in (Bolayır) Şiir Demeti’nde Çocuklara Verdiği Dinî ve Ahlâkî Eğitim
(Şiir Demeti Written by Ali Ekrem (Bolayır) for Children to the Religious and Moral Education )

Yazar : Özlem FEDAİ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 763-779

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2473

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu çalışmada Servet-i Fünûn dönemi şairlerinden Ali Ekrem (Bolayır)’in çocuklar için yazdığı Şiir Demeti adlı eserindeki, dinî ve ahlâkî unsurlar üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu eser, aynı dönemin sanatçısı olan Tevfik Fikret'in, ondan on yıl önce çocuklar için yazdığı Şermin adlı eseriyle, eğitim anlayışları ve verdikleri mesajlar bakımından karşılaştırılmıştır. Ali Ekrem’in dinî ve ahlâkî sorumluluklarına dikkat çekerek çocukları eğitmek istediği, Fikret’in ise onların sanat, tabiat, eğitim ve okuma bilincini geliştirmek istediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ali Ekrem, Şiir Demeti, çocuk, din, ahlâk, eğitim, Şermin, Tevfik Fikret.

Abstract
In this study has been studied the period of Servet-i Fünûn poet Ali Ekrem (Bolayir) 's for children written by Şiir Demeti (a Bunch of Poetry) in his religious and moral elements, and advices, focuses on the idea of education in terms of this work has also compared his book Şermin written by Tevfik Fikret. Tevfik Fikret, who ten years ago written in his book Şermin that he wrote for children, In the Ali Ekrem's book he passed messages to religious and moral responsibilities, noting that wants to educate to children, but in Fikret's book that he wants to develop children’s art, nature, education and awareness of reading is discussed.

Keywords
Ali Ekrem, Şiir Demeti, child, religion, morality, education, Şermin, Tevfik Fikret.