Geri Anasayfa

Detay

Divan Şiirinde Bir Hayvan Masalı: "Harname"
(An Animal Tail in Divan: "Harname" )

Yazar : Muzaffer KILIÇ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1967-1982

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2471

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Sözlü ve yazılı kültür ürünleri birbirinden farklı oluşumlardır ve insan doğası daha çok sözlü anlatıma mâyildir. Sözlü kültür sonrası bir oluşum olan yazılı kültür birdenbire ortaya çıkmadığı gibi sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş de doğrudan olmamıştır. Bu geçiş belli aşamalarla yavaşça olmuş ve erken dönem yazılı kültür ürünlerinde sözlü kültür özelliklerine rastlanılmıştır. Bu çalışmada Axel OLRİK’in Epik Kanunları ve Nedim BAKIRCI’nın tespit ettiği “Türk Dünyası Hayvan Masallarının Özellikleri” Şeyhî’nin Harnâme’sine uygulanarak eserin halk anlatıları ve hayvan masallarıyla ne derecede örtüştüğü ele alınacaktır. İnceleme neticesinde Harnâme’nin halk anlatıları ve hayvan masallarıyla büyük ölçüde benzeştiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Şeyhî, Harnâme, Axel OLRİK, Sözlü ve Yazılı kültür, Halkbilim.

Abstract
Products of Verbal and written culture are different facts each other and human nature tend to verbalism. Like written culture that being after verbal culture was not come out suddenly, crossing from verbal culture to written culture was not happened directly too. The crossing was happen with specific grade slowly. In this paper, Axel OLRIK’s “Epic Laws” and Nedim BAKIRCI’s determination “Characteristic of Animal Tail of Turkish World” is applied and considered the side of appropriateness of folk narrative and animal tail. As a result of the research, folk narrative and animal tail of Harname which is one of written culture work resemble each other on a large scale.

Keywords
Sheyhi, Harname, Axel OLRİK, Written and Verbal Culture, Folklore.