Geri Anasayfa

Detay

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İle İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış
(A General Persrective on the Studies in Accordance with the Teaching Turkish as a Foreign Language )

Yazar : Ali GÖÇER  Selçuk MOĞUL  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 797-810

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2470

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Türkiye’nin birçok açıdan dünyaya açıldığı son dönemde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi daha fazla önem kazanmıştır. Yabancılara Türkçe Öğretiminin ilk eseri Divanü Lugati’t-Türk adlı eserdir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde her ne kadar uzun bir süre geçmiş olsa da henüz bu alanda tam bir kuramsal bir çerçeve oluşturulamamıştır. Bu durum da çalışmaların sistemli bir şekilde yürütülememesi gibi birtakım zorlukları ortaya çıkarmaktadır. Bu alanyazın taramasında, yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili çalışmalara genel bir bakışla değinilmiş ve bu alandaki gelişmeleri dikkate alarak karşılaşılan sorunlara ve çözüm önerilerine işaret edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi, literatür taraması, önemli çalışmalar

Abstract
Turkey was opened to the world in many respects. Recently, the teaching of Turkish as a foreign language has gained more importance. Divanü Lugati’t-Türk is the first work of teaching Turkish to foreigners. At the teaching of Turkish as a foreign language has been a long time, but a complete theoretical framework in this area has not been developed yet. This also reveals some difficulties such as inability to work in a systematic way. At the screening of this literature, are addressed a general look at studies about teaching Turkish to foreigners and developments in this area, and has been pointed out the problems encountered and suggestions for solutions taking into account the developments in this field.

Keywords
Teaching Turkish as a foreign language, literature review, important studies.