Geri Anasayfa

Detay

Safevi Hükümdarı Şah Abbas’ın Dinî Siyaseti
(Religious Politics of the Safavid Ruler Shah Abbas )

Yazar : Cihat AYDOĞMUŞOĞLU    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1329-1337

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2451

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Şeyh Haydar’ın oğlu İsmail’in 1501 yılında Tebriz’e girip Şahlığını ilan etmesi ile Safevi Devleti kurulmuş oluyordu. Şah İsmail, devletini tesis ettikten hemen sonra Şiiliği resmi mezhep olarak ilan etmiştir. On İki İmam Şiiliğinin resmi mezhep olarak ilanından sonra İran’da yoğun bir Şiileştirme politikası başlamıştır. Şah Tahmasp devrinde de yoğun olarak devam ettirilen bu politika, koyu bir Şii olduğu bilinen Şah Abbas devrinde ise en üst noktaya ulaştırılmıştır. Bu makalede, Şah Abbas devrinde devletin dinî yapısı, İran’daki dinî azınlıklar ve Şah’ın bu azınlıklara karşı tutumu incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Safevi Devleti, Şah İsmail, Şiilik, Şah Abbas, Gayr-i Müslim

Abstract
Sheikh Haydar's son Ismail, entered Tabriz in 1501 and proclaimed himself king (shah). Thus the Safavid Empire was founded. Shah Ismail, immediately after establishing his state, declared Shi'ism as the official creed. After the declaration of the Ithna-‘ashariyyah branch of Shī‘ah as the official sect in Iran, began an intensive conversion (from Sunnism to Shiism) policy. This policy also continued as during the reign of Shah Tahmasp. During the reign of Shah Abbas who is known as a dark Shiite delivered to the highest point. In this article, the religious structure of the Safavid State during the reign of Shah Abbas, religious minorities in Iran and the Shah's attitude towards the minorities will be examined.

Keywords
Safavid Empire, Shah Ismail, Shiism, Shah Abbas, the non-Muslim