Geri Anasayfa

Detay

Tiyatro İle Tarihten Milliyetçiliğe: Türkiye’de Attila
(From History to Nationalism with Theatre: Attila in Turkey )

Yazar : Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1509-1533

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2449

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Türklerin Orta Asya’dan geldiği ve medeniyet kurucu bir millet olduğu fikrinden temelini alan Türk Tarih Tezi, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında Atatürk tarafından desteklenen tarih görüşüdür. Bu meyanda birçok şiir, roman ve tiyatro eseri vücuda getirilir. Behçet Kemal Çağlar’ın Attila isimli piyesi de dönemde yazılan manzum tiyatrolardan biridir. Çalışmamız Türk Tarih Tezi bağlamında bu eserin incelenmesine yöneliktir. Bu bağlamda Türk Tarih Tezi ve milliyetçilik kıskacında düşünülecek ve Attila dönemi, Attila’nın tip özellikleri, Batılı gözüyle Attila, Turan ve Attila, din ve Attila, ırk ve Attila, Kızılelma ve Attila, tarih eğitimi Türk Tarih Tezi ve Attila konuları üzerinde yoğunlaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Türk Tarih Tezi, Attila, Turan, Din, ırk.

Abstract
Turkish History Thesis which stems from the idea that Turks came from Central Asia and a civilization founding nation is a view of history supported by Atatürk during the years of foundation of Turkish Republic. Depending on this, many poems, novels, and plays have been rendered. Behçet Kemal Çağlar’s play Attila is one of the verse drama written in the said period. This study aims to scrutinize this work in terms of Turkish History Thesis. The work will be considered in the grip of Turkish History Thesis and nationalism, and the focus will be on such matters as Attila’s time, Attila’s type features, Attila in the eyes of the West, Turan and Attila, religion and Attila, race and Attila, Kızılelma ve Attila, history education and Turkish History Thesis and Attila.

Keywords
Turkish History Thesis, Attila, Turan, Religion, Race.