Geri Anasayfa

Detay

Şâir ve Besteci Arasındaki Âhenk
(The Harmony Between the Poet and the Composer )

Yazar : Hatice Selen TEKİN    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 329-354

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2433

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Âheng; “uygunluk, düzen, çalıp çağırıp eğlenme, cünbüş etme” anlamlarına gelir. Müzikte “âhenk; akort, düzen” mânâsına gelen sesler arasındaki uyumdur. Şair ve besteci, yani güftekâr ile bestekâr arasındaki âhenk, sözlerle müziğin kaynaşması ve iç içe geçmesidir. Şair ve bestecilerin yarattıkları eserlerin, sanata dair teknik, estetik, âhenk gibi kaidelerinin yanı sıra, tarihi aktaran, etkileyici ve öğretici yönleri de bulunmaktadır. Bu eserlerde âhengi sağlayan en önemli unsur elbette prozodi, yani söz ile müziğin uyumudur. Söz ile müziğin uyumlu olduğu eserler kalıcı, öğretici yönü yüksek, sanatlı eserlerdir. Prozodi konusuna dâhil olan ve âhengi sağlayan dil dışında başka unsurlar da mevcuttur. Bunlardan biri, seçilen makamın güfteyi anlatmaktaki yeterliliğidir; diğeri ise müziksel yapının dengesi, yani başka bir ifadeyle (motif, cümle, periyod) eserin iç ve dış yapısının dengesidir. Bu iki konu oldukça önemli ve ayrı bir çalışmayı gerektirecek kadar geniştir. Ancak her ikisine de çalışma içerisinde kısaca yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Şâir, Güfte, Beste, Prozodi, Âhenk

Abstract
Harmony means “concord, order, having fun by singing and play-ing, and spree”. In music, harmony refers to the concord between sounds and also refers to tune and order. A harmony between the poet and the composer, on the other hand, exists when lyrics and music mix with one another and become one. Works created by poets and composers tell stories, arouse feelings and teach things, besides their technical, aesthetic, and harmonic qualities. The most important element of harmony in these works, of course, is prosody, the concord between lyrics and music. Works in which there is a harmony between lyrics and music are lasting, instructive and high quality art works. Besides language, there are other elements of prosody that contri-bute to harmony. One of these elements is the ability of the selected makam (mode) and rhtym to express the lyrics, another is the balance in musical structure, that is to say, the balance between the internal and the external structure of the work (mo-tive, sentence, period). These three are important and large issues that require separate study, but they will be taken up in the study only briefly.

Keywords
Poet, Lyrics, Musical Composition, Prosody, Harmony