Geri Anasayfa

Detay

Osmanlı Galata’sında Tercüman Olmak: Bir Venedik Tercümanının Terekesi ve Borçları (1672)
(Being an Interpreter in Ottoman Galata: Estate and Depts of a Venetian Dragoman (1672) )

Yazar : Metin Ziya KÖSE    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1065-1074

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2414

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
ÖZET Osmanlı imparatorluğu’nun merkezinde Avrupalı devletlerin elçilikleri açıldıktan sonra taraflar arasında yoğun bir diplomatik münasebet başladı. Tercümanlar, iki farklı dünyanın aracıları olarak ilişkilerde önemli bir rol oynadılar. Venedik Cumhuriyeti, tercümanlığa ayrı bir önem atfetti ve tercüman yetiştiren bir okul dahi açtı. Çeşitli görevler üstlenen Venedikli tercümanlar, belli bir süreliğine ya da hayatlarının tamamında İstanbul’da bulundular. Osmanlı yönetiminden tercümanlık beratı alarak bir takım muafiyetler elde ettiler. Bu tercümanlardan biri olan Corci Tomazo, 1672’de İstanbul’da öldüğünde terekesi Galata kadılığı tarafından kayıt altına alındı. Bu çalışmada ilk olarak elçilik tercümanlarına ait tarihsel bilgiler verildi. Daha sonra ise Corci’nin terekesi incelendi. Bir hayli borçlu olduğu görülen bu tercümanın terekesinden yola çıkılarak daha genel sonuçlara ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Tercüman, Venedik, tereke, borç, Galata

Abstract
ABSTRACT After opening the embassies of European states in the center of the Ottoman Empire, intensive diplomatic relations began between the both sides. Interpreters are played an important role as mediator agents of two different world. Republic of Venice attributed a special importance to interpretership. Also, an interpreter training school was opened. Venetian interpreters who undertook various tasks were in Istanbul a certain period or all of their lives. They obtained interpreting berat from Ottoman rule to have a number of exemptions. Corci Tomazo, one of this interpreters, was died in Istanbul in 1672. His estate was recorded by the court of Galata. In this study, historical information was given about embassies interpreters, firstly. Later, the estate of Corci has been viewed. A more general conclusions have been reached on the basis of the estate of this interpreter.

Keywords
Key Words: Dragoman, Venice, estate, dept, Galata