Geri Anasayfa

Detay

16. Asırda Gemi Yolculuğunu Yeren Bir Manzume: Cûyî’nin Keştî-nâme’si
(A Poem Which Dısparages Sailing in 16. Century: Cûyî’s Kesti-nâme )

Yazar : Ekrem BEKTAŞ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 601-613

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2379

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
XVI. yüzyıl şairlerinden biri olan Cûyî’nin hayatı hakkındaki bilgilerimiz çok sınırlıdır. Sadece Rızâ Tezkiresi ve S. Nüzhet Ergun’un Türk Şairleri’nde hayatı hakkında bilgi vardır. Pervane Bey Mecmuası’nda iki gazeli bulunan şairin, iki yazma şiir mecmuasında da “Keştî-nâme” adlı bir manzumesi tespit edilmiştir. Manzumedeki bilgilere göre, gemi kaptanlığı görevini yapan Cûyî, Tunusludur. Bu makalede, şairin hayatı, şiir mecmualarında tespit edilen ve gemiye binmenin sıkıntılarını anlatan “Keştî-nâme” adlı manzumesi üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Cûyî, Keştî-nâme, gemici, gemicilik terimleri.

Abstract
Our knowledge about the life of Cûyî, one of the poets of the 16th century is very limited. There are only information about his life in Tezkire of Riza and S. Nuzhet Ergun’s “Türk Şairleri” (Turkish Poets). There have been found two ghazels (odes) belonging to the poet in Pervane Bey Review. There is also found a Keshtiname of him in two Reviews of poetry manuscripts. According to the data found in the poem, Cuyi who had been a captain of ship was from Tunisia. In this article, life of the poet, and his Keshtiname which was found in the Reviews of poetry. The poem also narrates the problems during sailing.

Keywords
Cûyî, Keştî-nâme, sailor, sailing terms.