Geri Anasayfa

Detay

Eserlerine Göre Babur Şah’ın Sosyal Devlet Anlayışı
(Social State Concept in the works of Babur Shah )

Yazar : Tanju ORAL SEYHAN    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 297-327

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2378

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu çalışmada, Babur Şah’ın, eserlerindeki sosyal devlet anlayışı üzerinde, hususiyle doğrudan devlet felsefesiyle ilgili gelenekle, demokratik, lâik ve hukuk devleti anlayışıyla ilişkilendirilerek bu devlet anlayışında önemli yer tutan töre, halk, birgü, yardımlaşma, adalet, eşitlik, kineş kavramları üzerinde durulmuştur. Timürlülerin sonu ve Baburluların ilki olan Babur Şah, eserlerinden çıkardığımız sonuca göre, ki bunlar alıntılanmıştır, edindiği tecrübeleri ve düşündüklerini herkesle paylaşan, yaptıklarının tarihe katkısını bilen tarih bilinciyle tıpkı Orhun Abidelerinin yazılış amacında olduğu gibi, onları yazarak gelecek nesillere bırakmıştır. Babur Şah bilgi ile yönetici olunabileceğini, akılla ve bilgiyle ülke işlerinin yürütülmesi gerektiğini; toplumda düzenin ve huzurun şiddetle ve asker gücüyle değil, kalemle, bilimle sağlanması gerektiğini de her fırsatta vurgulamıştır.

Anahtar Kelimeler
Babur Şah, sosyal devlet, adalet, eşitlik, töre, halk, kineş

Abstract
The social state concept based on the works of Babur Shah is to be examined in this work in regard with the tradition of the state philosophy and democratic, secular and rule of law principles. The words such as töre (consuetude), halk (community), birgü (tax), yardımlaşma (solidarity), adalet (law), eşitlik (equality), kineş (consultation) are also evaluated within this frame. Babur Shah, whom the last member of the Timürids and first member of the Baburids is handed over his own experience for posterity and thoughts in written form as seen in the writing purpose of the Orkhon Inscriptions having shared his all activities with his governing body based on his works within the conscious of history (such results based on his works are quoted in our paper). Babur Shah is always emphasized that a governing body based on knowledge and state affairs should be governed with apprehension and knowledge; public order may only be maintained with science but not with force and military.

Keywords
Babur Shah, Social State, töre (consuetude), halk (community), kineş (consultation)