Geri Anasayfa

Detay

Âşık Paşazâde’ninTevârih-i Âl-i Osmân Adlı Eserine Göre Türklerde Yer Adı Verme Geleneği
(The Custom Of Naming A Place According To The Work Called Tevarih-i Al-i Osman By Aşik Paşazade )

Yazar : Elif DÜLGER    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1653-1662

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2355

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Yer adları araştırması dilbilimin önemli bir kolunu teşkil etmektedir. Toponomi adı verilen bu bilim, tarih, folklor ve coğrafya gibi bilimlere yardımcı olmaktadır. Yer adları iskân tarihi açısından tarihçiler ve dilciler için bir kılavuzdur. Bugün üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyasında pek çok millet egemen olmuştur. Buraya en son egemen olan devletler, yerleşim yerlerine kendilerince yeni adlar vermeye başlamışlardır. Kimi zaman yörenin eski adını kendi diyalektlerine uydurmuşlar kimi zaman da buralara yeni adlar vermişlerdir. Anadolu coğrafyasının en son hâkimi olan Türkler de çeşitli yöreleri yeniden adlandırmışlardır. İktisadi, coğrafi, askeri ve siyasi nedenlerden dolayı anayurtları Orta Asya’dan kafileler halinde, Anadolu’da Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurulmasıyla birlikte, Anadolu’ya göçen Oğuz boyları yerleştikleri bölgelere kendilerine has adlar vermeye başlamışlardır. Anadolu coğrafyasına Türklerin verdiği adları incelemek noktasında başvurulması gereken en önemli eserler, dönemin tarihini anlatan tarihi kaynaklardır. Bu kaynakların en önemlilerinden biri de Âşıkpaşazâde tarafından kaleme alınan Tevârih-i Âl-i Osman adlı eserlerdir. Bu eser, anonim tarihlerin bir yana bırakıldığında tarih türünün ilk eseri olması dolayısıyla önemlidir ve bu nedenle çalışmamıza konu olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Âşıkpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, yer adı verme, gelenek.

Abstract
The research of place names consititues an important part of Turkish culture and linguistics. This science named toponomy helps other fields of science such as history, folklore and geography. Names of places are a guide to historians and linguists in terms of history of settlements. Many a nation has ruled over Anatolia in which we now reside. The governments who last had control of Anatolia began to name where they inhabited. Sometimes they harmonized the old names with their dialects and sometimes they devised a new name. Turks, who were the last rulers of Anatolia, also renamed various territories due to the financial, geographic, military and political reasons. With the foundation of Anatolian Seljuk Empire in Anatolia the Oghuz Turks who migrated to Anatolia from their homeland Middle Asia in groups, began to specifically name the places where they had settled. The most important pieces of work that should be resorted to while the names the Turks gave to parts of Anatolia are being examined,are sources that study the history of that period. One of the most significant of these sources is the work called Tevarih-i Al-i Osman by Aşıkpaşazade. The work is notable in that it is regarded as the first example of history genre when anonymous ones are left aside.Therefore it is subject to our research.Names and information are displayed as text and they are assessed by being classified into their own categories.

Keywords
Aşıkpaşazade,Tevarih-i Al-i Osman, naming a place, tradition.