Geri Anasayfa

Detay

Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
(Adaptation Of Adolescent Future Expectations Scale )

Yazar : Murat TUNCER    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1265-1275

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2335

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Gelecek beklentileri bireyin içinde bulunduğu dönemi ve sonraki yaşamını etkileyen unsurlardan biridir. Yaşanılan deneyimler bu beklentilerin niteliğini değiştirmektedir. Yaşanılan deneyimlerin olumlu olması hem kişilerin içinde bulundukları dönem görevlerini başarılı şekilde yürütmelerini hem de beklenti düzeylerini arttırarak sonraki yaşamlarına ilişkin daha üst düzeylerde performans göstermelerini sağlamaktadır. Bu araştırmada belirtilen bu önemden yolan çıkılarak FESA ölçeği Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçeğe ilişkin uzman görüşleri alınarak ölçeğin açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Faktör analizleri için SPSS 17 ve Amos 16 paket programlarından yararlanılmıştır. Faktör analizine göre ölçeğin dört faktörlü yapısının uygun olduğu görülmüştür. Bu ölçek yardımıyla çeşitli bağımsız değişkenlerin gelecek beklentileri üzerindeki etkisi ergenler açısından belirlenebilecektir. Bunun yanında öğretmenler ve eğitim kurumları öğrencilerinin gelecek beklentilerini bu ölçeğin uygulanması suretiyle belirleyerek yürütülecek eğitim faaliyetlerine yön verebilecektir.

Anahtar Kelimeler
Ergenlik Dönemi, Gelecek Beklentileri, Ölçek Uyarlama, Performans

Abstract
Future expectation is one of the factors that influence the period person live in and his/her future life. Experiences gained alter quality of these expectations. Positive experiences gained enable the person to manage the period he/she has lived in and to raise expectation level, thus having high level performance in his/her future life. In this research, FESA scale was adapted to Turkish for this purpose. With comments of experts with respect to the scale, exploratory and confirmatory factor analysis was performed for the scale. For factor analysis, SPSS 17 and Amos 16 packages were used. According to factor analysis, it is shown that four-factor structure of the scale is applicable. With this scale, influence of various independent variables upon future expectations can be determined in terms of adolescents. In addition, thanks to this scale adapted, teachers and educational institutions can determine future expectations of their learners and thus shape educational activities to be performed.

Keywords
Adolescence, Future Expectations, Scale Adaptation, Performance