Geri Anasayfa

Detay

Bir “Heveskâr Edebiyatı” Örneği Olarak Gördüm
(Fan Literature as a Neglected Field in Literature Criticism and Analysis and a Sample: Gördüm )

Yazar : Ömer SOLAK    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1169-1181

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2317

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Kültür kuramları genelde folk kültür, kitle kültürü ve üst kültür olmak üzere üç önemli kültürel alanı öngörürler. Sanat eserlerinin belli başlı karakteristiklerinin de bu kültürel alanlarla ilişkileri yadsınamaz. Malzemesi dil olan bir sanat dalı olarak edebiyat da bu kültürel alanların dinamiklerine göre oluşurlar. Edebiyat eleştiri ve incelemelerinde folk bir değer taşıdıkları için genelde halk edebiyatı ve estetik bir değer taşıdıkları için kanonik edebi metinler odağa alınır. Popüler beğeniye göre oluştuğu gerekçesi ile popüler edebiyat eserleri az sayıda incelemeye konu olagelmiştir. Popüler edebiyat gibi “alt edebiyat” kabul edilen ama onun kadar da eleştirmen ve araştırmacıların ilgisine mazhar olmayan bir diğer alan da bu çalışmada “heveskâr edebiyatı” olarak tanımlanan eserlerdir. Yazarların ilk kalem tecrübeleri olan juvenile’ler, gayri nizami periyodikler olan fanzinler ve daha çok taşra şehirlerinde amatör çabalarla oluşturulmuş ve büyük bir çoğunluğu roman ve şiir gibi çok okunan türlerde yoğunlaşmış diğer eserler, genel karakteristikleri itibariyle tam olarak ne folk, ne popüler, ne de üst/estetik değer taşıyan edebiyat alanına girerler. Çalışmada önce bu alanın karakteristikleri ve bunları belirleyen edebi, kültürel ve toplumsal etkenlere temas edildikten sonra; anılan etkenlerin Akın Akbulut’un Gördüm adlı şiir kitabı örneğindeki izdüşümleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
alt edebiyat, heveskâr edebiyatı, popüler edebiyat, fanzin, Gördüm.

Abstract
Culture hypothesis usually provide for three important fields as folk culture, populace culture and senior culture. The principal characteristics of artworks can’t be denied the relationship with these cultural fields. Literature and literary works as a branch of art which its material is language, have been formed in according to the dynamics of these cultural fields. While public literature in order to carrying folk value and canonical literary works in order to carrying esthetical value are come into focus in literature criticism and analysis, popular literary and dilettante literature works have been discussed to be accepted as “lower literature” on account of the fact that having been formed as popular concern and regard. Neither folk nor popular and senior/esthetical literary works have been tried to deal in this work in respect of its general characteristics. The first writing experience of the authors (juveniles), anomalous periodic (fanzines) or the works which were written with amateur efforts in provincial towns and mostly concentrated on the kinds which are read much like a novel or poem include into the field which was tried to identify as dilettante literature. After the characteristics of this field and the literary, cultural and social factors have specified these have brought into contact with, the projections of above mentioned factors in Akın Akbulut’s poem book named Gördüm have been tried to present.

Keywords
sub-literature, fan literature, popular literature, fanzine, Gördüm.