Geri Anasayfa

Detay

Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerine Psikanalitik Bir Yaklaşım
(A Psychoanalytic Approach to Cahit Sıtkı Tarancı’s Poetry )

Yazar : Mustafa KARABULUT    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 973-988

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2257

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Avusturyalı hekim Sigmund Freud’un (1856-1939) araştırmaları ve bulguları neticesinde 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan psikanaliz yöntem, sanat ve edebiyatta önemli bir mesafe kat etmiştir. İnsan davranışlarının temelinde bilinçaltının bulunduğunu kabul eden bu kurama göre, sanatçının hayatı, çocukluğu, ailesi, eğitimi, hastalıkları vb. onun sanat eserine önemli ölçüde yansır. Bu durumda sanatçının bilinçaltı yazar-eser-okur üçgeninde karşımıza çıkar. Şair ve yazarlar, eserlerinde psikolojik yapıları hakkında bilgiler verirler. Sanatçı bir bakıma toplumun sözcüsü durumundadır ve eseri vasıtasıyla bastırılmış duyguları ortaya koyar. Cahit Sıtkı Tarancı’nın şiirlerindeki trajedi ve kaotik söylem, onun psikolojisinin izlerini taşır. Şairin iç çatışmalarının kaotik düzlemde oluşturduğu trajik durumlar onun poetikasının önemli bir yönünü teşkil eder.

Anahtar Kelimeler
Cahit Sıtkı Tarancı, Psikanalizm, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, Otuz Beş Yaş, Edebiyat ve Psikoloji

Abstract
Austrian physician Sigmund Freud (1856-1939) as a result of research and findings of 19 by the end of 20th century methods emerged early in the century of psychoanalysis, art and literature has come a significant distance. According to this theory that the subconscious mind accepts that human behavior on the basis of the artist's life, childhood, family, education, diseases and so on. significantly reflected in his work of art. Work in the subconscious of the artist-writer-in this case, reads the triangle is seen. Poets and writers, provide information about the works of psychological structures. Artists spokeswoman for the society in a way has to work through the repressed emotions and reveals. Cahit Sıtkı Tarancı poems of tragedy and chaotic discourse, bears the imprint of his psychology. Plane formed by the chaotic circumstances of his tragic poet's internal conflicts constitute an important aspect of poetic.

Keywords
Cahit Sıtkı Tarancı, Psychoanalysis, the Republican Period Turkish Poetry, Thirty-five age, Literatu