Geri Anasayfa

Detay

Klasik Dönem Osmanlı Siyasetnâme Geleneğine Genel Bir Bakış
(A General Outlook Upon Classical Period Ottoman Siyasetname Tradition )

Yazar : Ahmet ALTAY    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1795-1809

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2251

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Siyasetnâmeler, siyaset ve devlet yönetimi hakkında bilgi ve nasihatler içeren, daha iyi bir devlet yönetiminin sağlanması için hükümdar ve devlet adamlarına öğüt ve telkinlerde bulunan eserlerdir. Yazıldığı dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı hakkında bilgiler içermesi; devrinin yönetim anlayışını ve değerlerini yansıtması sebebi ile siyasetnâmeler, tarihi ve sosyolojik açıdan çok önemli kaynaklardır. Köklü bir devlet geleneğine sahip olan Osmanlı Devleti, aynı zamanda çok zengin bir siyasetnâme geleneğine de sahiptir. Bu çalışmada siyasetname geleneğinin, Klasik dönem olarak tabir edilen XIV. ve XVI. yüzyıllar arası Osmanlı yazın dünyasındaki etkileri irdelenmektedir. Ayrıca çalışmada bu dönemde yazılmış olan te’lif ve tercüme siyasetnâmeler de incelenmekte ve bu siyasetnamelerin genel özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Siyasetnâme, Yazma Eser, Osmanlı Devleti, Bilgi ve Belge Yönetimi

Abstract
Siyasetnâmes include information and admonitions about political and state administration. They are works of art that give admonitions and inspirations to the rulers and statesmen on how to administrate the state better. They include information about the political, social and economical structures of their times. Siyasetnâmes are very important sources because they reflect the administrative concept and value of their times. Ottoman Empire , having a strong background of state tradition, has a very rich siyasetnâme tradition. In this study, the effects of siyasetnâme tradition upon Ottoman literature that incluses XIV. and XVI. centuries , known as classical period, are analyzed. Also, in this study, the copyrigt and interpretation siyasetnâmes written in this period are analyzed and information about general aspects of these siyasetnâmes are given.

Keywords
Siyasetnâme, Manuscribts, Otoman Empire, Information and Document Menagement