Geri Anasayfa

Detay

Selma Rıza’nın Romanında Kurmaca Yapı
(The Fiction Structure in Uhuvvet by Selma Rıza )

Yazar : Gülsemin HAZER    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 875-893

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2243

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Tanzimat döneminin ilk kadın gazetecilerinden biri olan Selma Rıza’nın 1897’de kaleme aldığı, yaklaşık yüz yıl sonra okuruyla buluşma şansı bulan Uhuvvet romanı, kadın hakları konusuna yer veren öncü romanlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Tanzimat Fermanı’nın etkisiyle değişen toplumsal hayatı daha çok aile ve kadın ekseninde değerlendiren roman hem yapı hem de tema bakımından incelenmeye değer bir dönem romanıdır. Toplumsal aydınlanmayı, kadının eğitimi ve erkekle eşit seviyeye gelmesi gerekliliğine bağlayan yazar, konuyu trajik bir hikâye içinde işlemiştir. Bu çalışmada Uhuvvet, roman tekniği açısından değerlendirilmeye çalışılmış; konu, kurgu, içerik, kişiler, anlatıcı, zaman ve mekân gibi unsurlar bakımından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tanzimat dönemi, kadın ve eğitim, cariyelik / odalık, roman, kurmaca, mekân.

Abstract
Selma Rıza who is one of the first woman journalist of Tanzimat period. She wrote Uhuvvet novel in 1897. This novel met with its readers about a hundred years later. It is one of the leading novels which is give place to womens rights issue. The novel evaluates to social life that is change with coincidental effect of Tanzimat and it makes this evaluation in axis of the family and women. Uhuvvet is a period novel and it is worthy of study in terms of both structure and theme. The writer connects social enlinghtement to womens education and their equality with men. She processes this subject in a tragic story. In this study, Uhuvvet is studied to evaluated in terms of novel technique also subject, fiction, content, people, narrator, time and space.

Keywords
Tanzimat period, woman and education, concubinage/ odalisque, novel, fiction, space.