Geri Anasayfa

Detay

Namık Kemal’i Victor Hugo’ya Götüren Etkenler
(The Factors That Lead Namık Kemal to Victor Hugo )

Yazar : Abdulhalim AYDIN    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 197-204

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2242

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Edebiyat tarihimiz açısından Tanzimat edebiyatının özel bir yeri vardır. Bu, kuşkusuz modernleşme sürecinin başlangıcı olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu dönem sanatçılarının bir önemli ve ayırıcı özellikleri daha vardır. O da, edebiyata yaklaşım tarzlarıdır. Şinasi, Kemal, Hamid, Ekrem ve diğerleri edebiyatı yalnızca edebi üretim yapmak, sanat eseri meydana getirmek ve klasik anlayışa karşı yeni bir edebiyat yaratmak değil, fakat aynı zamanda başlamış olan Tanzimat Hareketine edebiyat aracılığıyla destek vermek, bu toplumsal dönüşüm projesine hem aydın, hem de sanatçı kimliğiyle katkı sunmak olmuştur. Bunu yapanlardan biri de Namık Kemal olmuştur. Şairimiz bunu büyük ölçüde bir üstat ve model olarak gördüğü Fransız şairi V. Hugo'yu izleyerek yapmıştır. Hugo onun için sanat ve edebiyat için yeni bir edebiyatın kapısı olmuşken sözünü ettiğimiz toplum ve toplum düzeniyle ilgili düşünceleri açısından da toplumsal değişimin kaynağı olmuştur. Bu açıdan, Hugo'nun eserlerinde ve özellikle piyeslerinde savunduğu görüşleri Kemal tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle izlenmiştir. Bu çalışmada, bu bağlamda Kemal'i Hugo'ya götüren etkenler üzerinde durulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
N.Kemal, V.Hugo, Tanzimat Edebiyatı, Romantizm, Yeni Türk Edebiyatı

Abstract
In terms of or literary history, Tanzimat literature has a special place. This, undoubtedly, is resulted form its being the beginning of modernization process. However, there is another important and distinctive feature of the artists of that period. That is their approach style to literature. Şinasi, Kemal, Hamid, Ekrem and others regarded literature not only to produce literature, to produce an art work and to create a new literature against classical approach but also to support Tanzimat Movement that was newly born through literature, to contribute to that social transformation project both as an intellectual and an artist. One of the ones who fulfilled this was Namık Kemal. Our poet performed that by following French poet Victor Hugo whom he saw mainly as a master and model. While Hugo was the opening of a new literature for art and literature for him, in terms of his ideas about society and social order that we mention he had been the source of social transformation. In this respect, the ideas of Hugo that he supported in his works, especially in his drama, was followed with great interest and attention by Kemal. In this study, in this context, the factors that lead Kemal to Hugo will be tried to be asserted.

Keywords
N.Kemal, V.Hugo, Tanzimat Literature, Romanticism, New Turkish Literature