Geri Anasayfa

Detay

Basîrî’nin Bengînâme Adlı Eseri
(Basıri’s Joke Named “Benginame” )

Yazar : Fatih BAŞPINAR    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 567-576

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2142

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Basîrî (d. 1466 - ö. 1534-35), latifeleri olan nüktedan bir şairdir. Onun bu vasfını bazı Türkçe şiirlerinde görmek mümkün olduğu gibi tezkirelerde de ona ait birtakım nüktelerden bahsedilmektedir. Basîrî’nin bu güne değin henüz elde bulunmayan ve onun bu yönünü çok iyi gösteren eseri Bengînâme, şairin yemek ve yiyecek adlarını kullandığı ve muhayyel tasvirlerle bezeli küçük bir eserdir.. Bu makalede Bengînâme’nin metni çeşitli notlarla birlikte transkripsiyonlu olarak Latin harflerine aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Basîrî, Bengînâme, letaif

Abstract
Basiri (b. 1466 - d. 1534-35) was a witty poet who had various jokes. This could be seen in a few Turkish poems of him and in some of biographical books. Benginame shows Basiri’s humour and contains a lot of food names. In this work as a recently found tractate named Benginame has been transcribed to Latin alphapet, and it has been added some different notes about food names in Benginame.

Keywords
Basiri, Benginame, jokes.