Geri Anasayfa

Detay

İngilizlerin Irak ve Basra Bölgesindeki Faaliyetleri (1913-1914)
(The Activities of the British in Iraq and Basra (1913-1914) )

Yazar : Önder KOCATÜRK    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1449-1462

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2058

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı-İngiliz ilişkilerini meşgul eden meselelerin birçoğu Ortadoğu kaynaklıydı. İngiltere, Hindistan ve Uzakdoğu’daki sömürgelerinin güvenliği kadar, zengin petrol yatakları ve önemli ticaret yollarına sahip bu stratejik bölgede mevcut olan nüfuzunu korumak, hatta artırarak sürdürmek istiyordu. Bu durum Osmanlı Devleti ve İngiltere’yi muhtelif meseleler nedeniyle karşı karşıya getirmiştir. Bu çalışma iki ülke karşılıklı savaşa girmeden ve ilişkiler tamamen kopmadan önceki iki yıl içinde yaşanan bazı sorunları ağırlıklı olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki belgeler ışığında okuyucuya sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, İngiltere, Osmanlı-İngiliz ilişkileri, petrol, Irak, Basra, 1913-1914.

Abstract
Many of the issues concerning the Ottoman-British relations before the First World War resulted from the Middle East region. Great Britain wanted to protect and maintain even by raising its influence in this strategic region which is quite important for the security of its Indian and Far-Eastern Colonies as well as for the existence of rich petrol reserves and crucial trade routes. This situation brought the Ottoman Empire and Great Britain face to face due to various issues. This study submits to the readers mainly in the light of documents in the Ottoman Archives some of the problems in the two years before the rupture of the relations between two states as they mutually went into war.

Keywords
The Ottoman Empire, Great Britain, Ottoman-British relations, oil, Iraq, Basra, 1913-1914.