Geri Anasayfa

Detay

GÜREŞ HAKEMLERİNİN HAKEMLİK MESLEĞİNDEN DUYDUKLARI HAZ VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(THE INVESTIGATION OF ZEST FOR REFEREES’ WORK AND LEVELS OF ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION OF WRESTLING REFEREES )

Yazar : Hüseyin Fatih KÜÇÜKİBİŞ   - Mehmet GÜL  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 2

Sayfa : 615-627

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.15074

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Yapılan bu araştırmada güreş hakemlerinin mesleki haz ve örgütsel özdeşleşme düzeylerinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi, bunun yanında mesleki haz ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya güreş hakemliği yapan toplam 124 birey katılmıştır. Araştırmada beş maddelik kişisel bilgi formunun yanı sıra Karaçam ve Pulur (2018) tarafından geliştirilen “Hakemler İçin Mesleki Haz Ölçeği” ve Mael ve Ashforth (1992) tarafından geliştirilen, Polat (2009) tarafından ise Türkçe ’ye uyarlanan “Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 programından yararlanılmıştır. Veriler frekans, yüzde (%), ortalama ve standart sapma değerler olarak sunulmuştur. Bunun yanı sıra değişkenler arasındaki farkları belirlemek amacıyla Independent Samples t test, One Way ANOVA kullanılmıştır. Hakemlik Mesleği haz duygusu ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson Korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonunda hakemlerin mesleki haz ve örgütsel özdeşleşme düzeylerinin Medeni durum, meslek grubu, hakemlik kategorisi, bir sezonda gidilen müsabaka sayısı değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0.05). Hakemlik süresi değişkenine göre hakemlerin mesleki haz düzeylerinin istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği (p<0.05), buna karşılık hakemlerin örgütsel özdeşleşme düzeylerinin hakemlik süresi değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur (p>0.05). Bunun yanında hakemlerde mesleki haz ile örgütsel özdeşleşme düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç olarak güreş hakemlerinde mesleki hazzın örgütsel özdeşleşmeyi olumlu yönde etkilediği, demografik değişkenlerin mesleki haz ve örgütsel özdeşleşmeyi farklılaştırmadığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Güreş, Hakem, Hakem için Mesleki Haz, Örgütsel Özdeşleşme

Abstract
In this study, the zest for work and levels of organizational identification of the wrestling referees are examined according to some demographic variables. In addition, it was aimed to determine the relationship between zest for work and organizational identification. A total of 124 participants participated in the research. In addition to the five-item personal information form, Zest for Work Scale for Referees developed by Karaçam and Pulur (2018) and Organizational Identification Scale which was developed by Mael and Ashforth (1992) and adapted to Turkish by Polat (2009) were used. SPSS 22.0 program was used in the statistical analysis of the obtained data. The data are presented as frequency, percentage (%), mean and standard deviation. In addition, Independent Samples t test, One Way ANOVA was used to determine the differences between the variables. Pearson Correlation analysis was used in order to determine the relationship between the zest for work and organizational identification of referees. At the end of the study, it was determined that the level of zest for work and organizational identification of the referees did not differ significantly according to the marital status, occupational group, referee category, number of competition in a season (p> 0.05). According to the duration of referees, it was found that there was a statistically significant difference between the referees' occupational gratification levels (p <0.05), and the level of organizational identification of the referees did not differ significantly according to the refereeing period variable (p> 0.05). In addition, there was a positive correlation between zest for work. As a result, it can be said that zest for work positively affects organizational identification in wrestling refrees and that demographic variables do not differentiate professional pleasure and organizational identification. and organizational identification level in referees (p <0.05).

Keywords
Wrestling, Referee, Zest for Work for Referee, Organizational Identification