Geri Anasayfa

Detay

BEŞ YILDIZLI OTELLERDE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİNDE MOTİVASYON ROLÜNÜN İNCELENMESİ
(THE INVESTIGATION OF MOTIVATION ROLE IN THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CYNICISM ON THE PERFORMANCE OF FIVE STAR HOTELS )

Yazar : Gözde MERT   - Gül YILMAZ  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 2

Sayfa : 629-650

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.15040

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Otel işletmeleri, turizm sektöründe hizmet veren gerek ülke ekonomilerine katkıları gerekse de turist memnuniyeti açısından son derece önem arz eden işletmelerdir. Beş yıldızlı otellerde çalışan personelin hizmet esnasında tutumu misafir memnuniyetinde rol oynamaktadır. Çalışanların motivasyon düzeyi işletmede konaklayan misafirler açısından önemli olduğu kadar işletmenin performansı açısından da önemlidir. Bu çalışmada, örgütsel sinizmin, otel işletmelerinde çalışanlar için olumlu ya da olumsuz tutumlara yol açma nedenleri üzerinde durulacaktır. Örgütsel sinizm, otel işletmelerinde çalışanın otelde çalışmaya devam edip etmeme kararını önemli derecede etkilemektedir. Özellikle diğer işletmelere göre otel işletmelerinde çalışanların, tatil, bayram, yılbaşı gibi özel günlerinde yoğun çalışıyor olmaları çalışma şartları açısından değişik bir durum arz etmektedir. Bu durum, çalışanın motivasyonu üzerinde de etkiler göstermektedir. Çalışmanın amacı beş yıldızlı otellerde her alanda çalışan yönetici ve iş görenlerin örgütsel sinizm düzeylerine yönelik görüşlerini tespit etmek ve performanslarına, motivasyonun etkisinin nasıl olduğunu araştırmaktır. Bu bağlamda, motivasyonun arttırılması için izlenecek yöntemler belirtilmiştir. Araştırma bağlamında, örgütsel sinizmin işletme performansına etkisinde motivasyonun aracı rolü olduğu ileri sürülmektedir. Bu amaçla, 2018 yılında Antalya’da bulunan beş yıldızlı otellerde çalışan kişilere anket uygulanmıştır. Araştırmada 203 kişinin verileri incelenmiştir. Verilerin analizinde Hiyerarşik Regresyon Analizi kullanılmıştır. Analiz bulguları sonucunda; (1) Örgütsel sinizmin, çalışanların motivasyonunu düşürdüğü, (2) Motivasyonun, işletme performansını artırdığı, (3) Örgütsel sinizmin, işletme performansını azalttığı, (4) Motivasyonun, örgütsel sinizm ve işletme performansı arasındaki ilişkide kısmi ara değişken etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel Sinizm, Motivasyon, İşletme Performansı, Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Performansı

Abstract
The hotel businesses, which are among the accommodation establishments, both for their contribution to the national economies and for the satisfaction of tourists. The attitude of the staff working in five-star hotels during the service plays a role in guest satisfaction. The motivation level of the employees is important not only for the guests who stay in the company but also for the performance of the company. In this study, organizational cynicism will be emphasized on the reasons of causing positive or negative attitudes for the employees of hotel enterprises. Organizational cynicism has a significant impact on the decision of the employee to continue working at the hotel. In particular, working in the hotel business according to other enterprises, holidays, holidays, Christmas, such as working on special days in terms of working conditions in terms of a different situation. This situation also affects the motivation of the employee. The aim of the study is to determine the opinions of the managers and employees working in all fields in the five star hotels on the levels of organizational cynicism and to investigate their performance, the effect of motivation. In this context, methods to increase motivation are indicated. In the context of the research, it is argued that motivation plays an important role in the effect of organizational cynicism on operational performance. For this purpose, a questionnaire was applied to the people working in five star hotels in Antalya in 2018. The data of 203 people were investigated. Hierarchical Regression Analysis was used to analyze the data. As a result of analysis findings; (1) Organizational cynicism decreases the motivation of employees, (2) Motivation increases business performance, (3) Organizational cynicism decreases business performance, (4) Motivation has been found to have a partial mediate variable effect on the relationship between organizational cynicism and business performance.

Keywords
Organizational Cynicism, Motivation, Business Performance, Five Star Hotel Employees Performance