Geri Anasayfa

Detay

HALKLA İLİŞKİLER VE GAZETECİLİK BAĞLAMINDA LİKİTİDE ANALİZİ: BİR GAZETE ÖRNEĞİ
(LIQUIDITY ANALYSIS IN THE CONTEXT OF PUBLIC RELATIONS AND JOURNALISM: A NEWSPAPER CASE )

Yazar : İrfan ERTEKİN    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 333-346

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14994

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu çalışmada, iletişim sektöründe önemli bir yeri olan gazeteciliğin geçmişten günümüze hangi süreçlerden geçtiğine yer verilerek, ülkemizde faaliyetlerini devam ettirmekte olan ulusal bir gazetenin 2016-2017 likidite analizinin yapılması amaçlanmıştır. Halkla ilişkilerin, gazetelerin mali tablolarını, mali yapısını, likidite yapısını doğrudan ve görünürde olmasa da dolaylı olarak etkilediği söylenebilir. Analiz için uygulama verileri Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) web sayfasından alınmıştır. Uygulamanın yorumlanması sadece likidite ve faaliyet oranları ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada karşılaştırma yönteminden faydalanılmıştır. Söz konusu basın işletmesinin, 2016-2017 yılları itibari ile yapılan likidite analizine göre işletmenin borcu ödeme ve çevirmesi anlamında bir sıkıntısının bulunmadığı, standart oranların üzerinde olduğu saptanmıştır. İşletmenin stoklar ve ödenen avansların düşülmesinden sonra elde kalan dönen varlıkların kısa vadeli borçları ödeme gücünü gösteren asit-test oranı önceki yılda ideal olan 1 oranına yakın olsa da nispeten düşük olup cari yılda bu oran yükselmiştir. Yıllar itibari ile kıyaslandığı takdirde 2017 yılına ait asit test oranı daha yüksek olup ideal standart oranın biraz üstündedir. İşletmenin elindeki mevcut değerlerin satışlar ve alacaklar olmasa dahi kısa vadeli borç ödeme gücünü gösteren nakit oran 2016 yılında düşük olmasına karşın 2017 yılında toparlanma göstermiş ve olması gereken % 20’lik ideal oranın biraz üstüne çıkmıştır. Cari yıldaki nakit oran önceki yıla göre daha iyidir. Faaliyet oranlarına baktığımızda işletmenin, 2017 yılında stokları 22 kez devir daim olmakta alacaklarının tahsil süresi ise 149 gündür. Araştırma, halkla ilişkiler, gazetecilik ve muhasebe finasman alanlarına yönelik multidisipliner bir çalışma olması yönüyle önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Halkla ilişkiler, Gazetecilik, Likidite Analizi.

Abstract
In this study, the purpose was to make a Liquidity Analysis of a national newspaper, which sustains its activities in our country, for the years 2016-2017 by dealing with the process of journalism as an important factor in communication sector throughout history. It may also be claimed that public relations affect financial statements, financial structures and the liquidity structures of newspapers directly or indirectly. The application data for analyses were obtained from the Public Disclosure Platform (PDP) website. The interpretation of the application was limited with mere liquidity analysis and activity rates. The Comparison Method was made use of in the study. According to the Liquidity Analysis of the press business in question for the year 2016-2017, it was determined that the company did not have any problems in terms of paying its debts and sustaining its business, and it was above the standard rates. The The Acid-test Ratio, which shows the short-term solvency of the business in Liquid Assets that remain after the deduction of stocks and prepaid advances, was close to 1 in the previous year, which means a relatively low level; however, this ratio increased in the current year. When compared between years, the Acid-test Ratio for 2017 was higher, which means above the standard ratio. The Cash Ratio, which shows the short-term solvency even if there are no current values in the company and even if there are no receivables, also shows that the Cash Ratio was low in 2016; however, it recovered in 2017, and exceeded the ideal ratio of 20%. The Cash Ratio in the current year is better compared to that of the previous year. When the activity ratios were evalauted, it was determined that the stocks of the business were continuous 22 times in 2017, and the collection time of the receivables was 149 days. Research is important in that it is a multidisciplinary study that targets public relations, journalism and accounting-financing fields.

Keywords
Public Relations, Journalism, Liquidity Analysis.