Geri Anasayfa

Detay

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ
(DETERMINING THE INSERVICE TRAINING NEEDS OF THE CLASSROOM TEACHERS )

Yazar : Ümran ŞAHİN   - Adil TÜRKOĞLU  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 2

Sayfa : 745-768

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14993

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu araştırmada, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin günümüzdeki hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının hangi alan ve konularda ne düzeyde yoğunlaştığı ve bu ihtiyaçların öğretmenlerin kişisel özelliklerine göre ne tür farklılıklar gösterdiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nicel yöntemlerden tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın örneklemi, İzmir, Aydın, Afyon ve Uşak il merkezlerinde çalışan ve tabakalı örnekleme yoluyla seçilen 500 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin sonuçları; sınıf öğretmenlerinin “genel kültür bilgisi” ve meslek bilgisi alanlarına ilişkin hizmet içi eğitim ihtiyaçları ortalaması “ara sıra” düzeyinde; alan bilgisi dâhilinde ise “nadiren” ve “ara sıra” düzeyinde hizmet içi eğitim ihtiyaçları olduklarıdır. Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme ile ilgili dört maddeye “ara sıra” düzeyinde hizmet içi eğitim oldukları sonucuna ulaşılırken, ölçme ve değerlendirme konusu içerisinde yer alan diğer beş maddeye “asla” düzeyinde hizmet içi eğitim ihtiyaçları oldukları görülmüştür. Teknoloji ve materyal tasarım konusu dâhilinde yer alan iki maddeye sınıf öğretmenleri “asla” düzeyinde cevap verirken diğer maddelere “ara sıra” düzeyinde hizmet içi eğitim ihtiyaçları oldukları cevabını vermişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Hizmet Öncesi Eğitim, Hizmet İçi Eğitim, Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı

Abstract
This study was aimed to form a model suggestion of an in-service training for the classroom teachers’ by finding out the areas and the topics of the in service training needs of the primary school classroom teachers working at the Ministry of Education focus on and how these needs differentiate according to the personal characteristics of the teachers. The sampling of the study where the survey model and the quantitative method were used consists of 500 classroom teachers working at the city centers of Izmir, Aydın, Afyon and Uşak and they were chosen by the stratified sampling method. The results of the data obtained from the research; the average of in-service training needs of primary school teachers regarding “sometimes”level, general knowledge of culture al and occupational knowledge is culture occasionally class; within the knowledge of the field, they are ”rarely” and “sometimes” in-service training needs. While it was concluded that classroom teachers had occasional in-service training at four levels related to measurement and evaluation, it was observed that they had ”never“ in-service training needs in the five items included in the measurement and evaluation subject. Two items in the field of technology and material design have responded to the ”never” level of classroom teachers, while they have responded to the “occasional ”in-service training needs.

Keywords
Preservice Training, Inservice Training, Inservice Training Need