Geri Anasayfa

Detay

ORTA ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SOSYAL DAVRANIŞ VE SOSYAL BECERİLER İLE ANNE-ÇOCUK BAĞLANMA DURUMU İLİŞKİSİ
(THE RELATIONSHIP OF SOCIAL BEHAVIORS AND SOCIAL SKILLS WITH MOTHER-CHILD ATTACHMENT IN MIDDLE CHILDHOOD )

Yazar : Mustafa DAMAR    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 2

Sayfa : 259-274

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14967

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu çalışmada; orta çocukluk döneminde sosyal beceriler ve sosyal davranışlar ile anne-çocuk bağlanması arasındaki ilişkinin varlığı; sosyal beceriler ve sosyal davranışlar ile anne-çocuk bağlanmasının cinsiyet ve aile tipi değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak; Sosyal Beceri Değerlendirme Sistemi Temel Eğitim Öğretmen Formu (SBDS/TE-ÖF), Sosyal Davranış Öğretmen Değerlendirmesi Ölçeği (SDÖDÖ) ve Güven Esaslı Ebeveynlik-Anne Versiyonu Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini; ilköğretim okulu 6. ve 7. sınıflarda öğrenim gören 98 çocuk oluşturmaktadır. Toplanan verilerin analizlerinde; frekans, yüzde, aritmetik ortalama gibi betimsel istatistiklerin yanı sıra, basit doğrusal regresyon analizi, varyans analizi ve korelasyon katsayısı hesaplamaları kullanılmıştır. Analizler sonucunda; saldırganlık ile prososyallik (r=-,711), işbirliği(r=-,456) ve özkontrol(r=-,354) arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki; prososyallik ile utangaçlık (r= -,295), atılganlık(r=-,241) ve işbirliği(r =-,440) arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki; utangaçlık ile atılganlık(r=-,391) ve özkontrol(r=-,200) arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Atılganlık ile işbirliği (r=,622) ve özkontrol (r=,200) arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki; işbirliği ile özkontrol(r=,685) arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki; anne-çocuk bağlanması ile sadece prososyallik(r=,279) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. İlgili sonuçlar ışığında; Sosyal Davranış Öğretmen Değerlendirmesi Ölçeği’nin saldırganlık alt boyutunda cinsiyete göre anlamlı bir fark olduğu(F(1,96)= 14,041 p<.01); Sosyal Beceri Değerlendirme Sistemi Temel Eğitim Öğretmen Ölçeği’nin işbirliği alt boyutunda aile tipine göre anlamlı bir fark olduğu(F(1,96)= 9,462 p<.01) diğer boyutlarda ise anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal davranış, Sosyal beceri, Bağlanma, Orta Çocukluk

Abstract
In this study; it was researched the existence of two correlation in middle childhood. One of them is between social skills and mother-child attachment. The other one is between social behaviors and mother-child attachment. Also in this study it was researched whether social skills and social behaviors with mother-child attachment differed significantly according to gender and family type variables. As means of data collection in the research; Social Skill Teacher Assessment Form in System of Basic Education, Social Behavior Teacher Assessment Scale and the Parent as Secure Base Scale – Mother Version were used. As a result of analysis, in middle childhood; there is a negative and significantly correlation between aggression and prosocial, aggression and cooperation, aggression and self-control; between prosociality and shyness, prosociality and assertiveness, prosociality and cooperation; between shyness and assertiveness, shyness and self-control. In spite of that there is a positive and significantly correlation between assertiveness and cooperation, assertiveness and self-control; between cooperation and self-control; between mother-child attachment and prosociality. There is a significant difference in the aggressiveness subscale of Social Behavior Teacher Assessment Scale according to gender; in the cooperation subscale of social skill scale according to family type. But there is no significant difference in the other subscales.

Keywords
Social Behavior, Social Skills, Attachment, Middle Childhood