Geri Anasayfa

Detay

KARAMAZOV KARDEŞLER ROMANI VE SÖZ SİNEMA FİLMİ BAĞLAMINDA HIRİSTİYANLIĞI SORGULAMAK
(AN INVESTIGATION ON THE CHRISTIANITY IN THE CONTEXT OF THE BROTHERS KARAMAZOV AND THE CINEMA FILM ORDET )

Yazar : Necati SÜMER    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 633-650

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14962

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Karamazov Kardeşler, Rus edebiyatçı Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin hayatının sonlarına doğru yazdığı ustalık eseridir. Bir ailenin dramını konu alan roman, bir baba ve oğulları üzerinden kişisel, toplumsal ve dinsel sorgulamaları ele almaktadır. Bu yapıtında psikolojik çözümlemeleriyle insan ruhunun derinliklerini irdelemeye çalışan Dostoyevski, Hıristiyanlık inancını ayrıntılı biçimde sorgulamıştır. Söz (Ordet) ise Danimarkalı sinemacı Carl Theodor Dreyer’e ait 1955 yapımlı bir sinema filmidir. Bu yapıt tıpkı Karamazov kardeşlerde olduğu gibi bir baba ve oğulları üzerinden bir çiftçi ailesinin Hıristiyanlığı sorgulayışını konu edinmiştir. Biri yazınsal diğeri görsel iki farklı sanat alanına ait metinler, birçok yönden benzerdir. Her iki yapıt Hıristiyanlık inancı ile akıl arasındaki çatışma ve uzlaşmayı konu edinmektedir. Hıristiyanlık bu yapıtların kahramanları üzerinden derinlemesine işlenmektedir. Bu çalışmada dinler tarihi bilimi perspektifinde sinema ve edebiyat sanatları bağlamında Karamazov Kardeşler romanı ve Söz sinema filmi yapıtlarında Hıristiyanlığın nasıl işlendiği ortaya konulmuştur. Metinleri ve karakterleri çözümlerken, dinler tarihinin fenomenolojik ve mukayeseli yaklaşımından faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Din, Dinler Tarihi, Sanat, Karamazov Kardeşler, Söz (Ordet) Sinema Filmi

Abstract
Brothers Karamazov is the masterpiece work of Russian novelist Mihaylovich Dostoyevsky that was written towards the end of his life is. The novel is about a family's drama in which personal, social and religious interrogations have been taken as a topic through a father and his sons. In this composition, Dostoevsky, who tried to examine the depths of the human spirit through his psychological analysis, has questioned the belief in Christianity in detail. On the other hand Ordet is a movie that produced in 1955 by Danish filmmaker Carl Theodor Dreyer. Same as Brothers Karamazov, this work take subject of a father and his sons' about questioning of Christianity by a farmer's family. One of which is literary and the other visual, these two different branches of art have similarity in many ways. The both work are subject of conflict and reconciliation between Christianity and the mind. Here, Christianity is scrutinised in depth through the heroes of these work. In this study, through disciplinary perspective of history of religions and in a context of cinema and literature arts, how the Christianity was handled in novel Brothers Karamazov and movie work Ordet. While the texts and characters were being analyzing, the phenomenological and comparative approach of the history of religions has been used.

Keywords
Religion, History of Religion, Art, The Brothers Karamazov, Ordet Movie