Geri Anasayfa

Detay

PABLO PICASSO’NUN SERAMİK ÇALIŞMALARINDA FİGÜR İMGELERİNİ ELE ALIŞ ŞEKLİ ve RESİMLERİNİN SERAMİK ÇALIŞMALARINA YANSIMASI
(The Way Pablo Picasso Handles Figurative Images in Ceramic Works and the Reflection of His Paintings on Ceramic Works )

Yazar : Fahrettin GEÇEN   - Tahir ÇELİKBAĞ  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 359-370

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14951

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
20. yüzyıl Dünya Resim Sanatı’nın en ünlü ressamlarından birisi olarak görülen ve Kübizm sanat akımının öncüsü olarak kabul edilen İspanyol ressam Pablo Picasso, resim sanatına kazandırmış olduğu eşsiz yapıtlarıyla birçok dünya müzesini süsleyen ve sanat camiasında da önemli yeri olan bir sanatçıdır. Sanatçı özellikle resim ve heykel sanatlarında birçok ürün verip seramik çalışmalarıyla da tanınan bir sanatçıdır. Sanatçı kendine özgü resimlerindeki üslubunu diğer sanatsal çalışmalarına da yansıtmıştır. Sanatçı realist çalışmalarından sonra kübizm akımına çok sayıda eseriyle katkıda bulunmuş, basit kontur çizgilerle çizdiği desen biçimindeki çalışmalarıyla da ön plana çıkmıştır. Sanatçının önemli özelliklerinden bir tanesi de sanat tarihine kendisini taşıyan üsluplarını üç boyutlu ve iki boyutlu olarak seramik ve heykel çalışmalarına da yansıtmasıdır. Pablo Picasso’nun resim çalışmalarında kullandığı geometriksel ifade, eş zamanlı gösterim, iki boyutlu yüzey üzerinde üç boyutlu ifade biçimi, çocuksu çizgisel form ifadesinin çalıştığı seramik çalışmalarında yansımasını ortaya çıkarmak araştırmada amaç edinilmiştir. Resimler üzerindeki iki boyutlu yüzey üzerinde üç boyutlu ifadenin ve basitleştirilmiş imgesel ifadelerin seramik çalışmalarında üç boyutlu ifadesi ve basit imgelerin seramiklerin üzerinde iki ve üç boyutlu yansımaları ve başarısını ortaya çıkarmakta araştırmada büyük önem taşımaktadır. Araştırmada Picasso’nun yaptığı iki boyutlu ve üç boyutlu seramikler evreni seramiklerde yer alan figür imgeleri ise sınırlılığı ve örneklemi vermektedir. Araştırma da figür imgesinin ele alınmasının temel amacı ise iki boyutlu düzlem üzerinde figür imgelerini üç boyutlu vermesiyle figür imgesinin ön plana çıkmasıdır. Araştırma, Nitel araştırma deseni ile yapılmış olup, literatür taranarak Picasso ve sanatsal çalışmaları hakkında bilgiler elde edilmiştir. Verilerde yer alan sanatçıya ait eser görselleri betimsel analiz yoluyla analiz edilmiş sanatçının resimsel çalışmalarıyla karşılaştırılarak araştırma yapılan konuyla ilgili yeni bilgilere yordama, analiz yollarıyla ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Picasso, Seramik, Resim, Kübizm, Figür

Abstract
Seen as one of the most famous painters of the 20th century world of the painting and regarded as a pioneer of the art movement of Cubism, Spanish painter Pablo Picasso, is an artist who graces the walls of museums around the world with his unique works which he redounded to painting art and has an important place in the art community. The artist is recognized ceramic works with many products especially in the arts of painting and sculpture. The artist reflected his distinctive style in the paintings to other artistic works. After realistic works, contributed to the Cubism movement with numerous publications studies,the artist come to the fore with his the pattern drawn with simple contour lines in the form of the work. One of the important features of the artist is to reflect styles, carrying himself to the history of art , to ceramics and sculpture works as three-dimensional and two-dimensional. In the research, it is purposed to find out the reflection of the geometric expression that Pablo Picasso used in his paintings, simultaneous display, a three dimensional expression on a two-dimensional surface and the childish linear form expression in the ceramic works. It has a significant role to reveal the three dimensional reflection and the success of the three dimensional expression on a two-dimensional surface on the paintings, three dimensional expression of the simplified imaginative expression in the ceramic works and simple images on ceramics in the research. In the research, in two-dimensional and three-dimensional ceramics made by Picasso gives the universe sample and also figures and symbols on ceramic gives limitation sample. In the Research the main purpose of engaging with the figure images is to come to the foreground the images by issuing three-dimensional image of the figure on the two-dimensional plane. The research was made with qualitative design and information about Picasso and his artistic work was obtained by scanning the literature.The images of the artist's works in the data has been analyzed through descriptive analysis and research have reached new information on the subject of the procedure by the means of analysis by comparison with the artist's pictorial work.

Keywords
Picasso, Ceramics, Painting, Cubism, Figure