Geri Anasayfa

Detay

FULCHERIUS CARNOTENSIS’TE İSLÂM VE MÜSLÜMAN ALGISI
(THE PERCEPTION OF FULCHER OF CHARTRES TO ISLAM AND MUSLIM )

Yazar : Ziya POLAT    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 613-632

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14924

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Haçlı Seferlerini başlatan ana sebeplerden biri Batı toplumunda oluşan İslâm ve Müslüman algısıdır. Asırlara dayanan bir süreç içerisinde oluşan bu algı, bir yandan Batı’daki kaosun, diğer yandan da Endülüs’te Müslümanlara karşı kazanılan zaferlerin etkisiyle uç noktalara taşınmıştır. Özellikle reconquista (Endülüs’te Müslümanların hâkimiyetindeki toprakların geri alınması) olarak ifâde edilen İspanya’daki başarılar, Batı’daki şiddeti, doğudaki Hıristiyanları koruma iddiasıyla, Kudüs merkezli olmak üzere Anadolu ve Şam bölgelerine yönlendirmiştir. Çalışmada Birinci Haçlı Seferinin şahitlerinden biri olan Fulcherius Carnotensis’in “Gesta Francorum Iherusalem Pregrinantium” adlı eserinde İslâm ve Müslümanlar hakkında nasıl bir algıya sahip olduğu ele alınacaktır. Algıyı yansıtan temel araçlar, yazarın kullandığı kavramlardır. Dolayısıyla müellifin İslâm ve Müslümanlar hakkında kullandığı kavramların tespiti, algıyı oluşturan zihin yapısını anlamayı ve yorumlamayı kolaylaştıracaktır. Yazar İslam ve Müslümanları tanımlamak için kullandığı kavramları Papa II. Urbanus’un Clermont Konsili’nde yaptığı konuşmadan yola çıkarak şekillendirir. Bu da oluşan algının kökenleri açısından makaleye önemli veriler sunmaktadır. Müellifin Papayı referans alması doğrudan dini bir zemin üzerinden hareket ettiğini açıklamaktadır. İslam’ı ve Müslümanları tanımlamak için kullandığı Sarazen, Pagan, Putperest ve kâfir gibi kavramlar buna işaret etmektedir. Çalışmada, öncelikle, yazarın anlatımı üzerinden İslam ve Müslümanlar hakkında oluşturduğu algının teorik çerçevesi çizilecektir. Ardından oluşan bu algı, Haçlılar bölgeye yerleştikten sonra, yaklaşık otuz yıl boyunca, Müslümanlarla karşılaşmaları esnasında yaşadıkları üzerinden örneklendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Fulcherius, Birinci Haçlı Seferi, İslâm, Müslümanlar, Algı

Abstract
One of the main reasons that started the crusades was the perception of Islam and Muslim that have emerged in Western society. This perception, which took place over a centuries-long process, has been moved to the extreme by the impact of the chaos in the West on the one hand and the victories of Muslims in Andalusia on the other. The successes in Spain, which are referred to as Reconquista (the retrieval of the lands dominated by Muslims in Andalusia), directed the violence in the West to the Anatolian and the Syrian regions, grounded around Jerusalem, with the claim of protecting the Christians in the east. This study will describe the work of Fulcheri Carnotensis, one of the eye witnesses of the First Crusade, in his book “Gesta Francorum Iherusalem Pregrinantium” and how he perceives Islam and Muslims. The basic tools that reflect the perception are the concepts used by the author. Therefore, the identification of the concepts used by the author about Islam and Muslims will facilitate a better understanding as well as interpreting the mind structure that constitutes this perception. The author shaped the concepts he uses to describe Islam and Muslims on the basis of Pope Urbanus II 's speech at the Council of Clermont. This provides important data to the article in terms of the origins of these perceptions. The author's reference to the Pope explains that he is directly acting on a religious basis. The concepts such as Sarasen, Pagan and infidel which he used to describe Islam and Muslims point to this. This study, first of all, will draw on the theoretical framework of this perception that the author created about Islam and Muslims. Then it will be exemplified from the experiences of the Crusaders during their encounter with the Muslims for about thirty years after occupying the region.

Keywords
Fulcher, First Crusade, Islam, Muslims, Perception