Geri Anasayfa

Detay

SPOR MERKEZLERİNDE EGZERSİZ BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE EXERCISE DEPENDENCE IN SPORTS CENTERS )

Yazar : Serdar ORHAN   - Ali Serdar YÜCEL - Ercan GÜR - Mustafa KARADAĞ  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 2

Sayfa : 669-678

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14919

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
İnsan davranışlarının pek çoğu aşırılık gösterene kadar normal görülmektedir. Bu nedenle, özel egzersiz koçları kişinin bağımlı olup olmadığını değerlendirmek için bu tarz belirtileri dikkate almak zorundadır. Sakatlık, hastalık, sosyal veya çalışma hayatıyla ilgili sınırlılıklara rağmen egzersiz süresinin kontrol edilememesi ve bireylerin kendi hayat ya da yaşam tarzlarını egzersiz programlarına göre şekillendirmeleri egzersiz bağımlılığının önemli belirtilerinden biridir. Bu araştırmanın amacı spor merkezlerine katılımda egzersiz bağımlılığının rolünün araştırılmasıdır. Çalışmaya 13 farklı spor merkezinden, 18 yaş ve üstü, en az 1 yıl antrenman yapan toplam 391 (242 erkek, 149 bayan) sağlıklı birey gönüllü olarak katıldı. Katılımcılara demografik özelliklerin sorgulandığı anket formu ile Hausenblas ve Downs (2002) tarafından geliştirilen ve Yeltepe ve İkizler (2007) tarafından Türkçe'ye uyarlanan 21 maddeden oluşan Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği uygulandı. Elde edilen veriler istatistik paket programında değerlendirildi, parametrik testlerden Mann-Whitney U ile nonparametrik testlerden Kruskall Wallis kullanıldı, anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edildi. Araştırma sonucunda; katılımcılar egzersiz bağımlılığı ölçeğine orta düzeyde duyarlılık gösterirken (69,43), skala cinsinden değeri semptomatik olarak tanımlandı (3,30). Katılımcıların egzersiz bağımlılığı ortalamaları kategorize edildiğinde, 10 katılımcının (% 2,55) asemptomatik, 352 katılımcının (% 90,02) bağımlı olmayan semptomatik, 29 katılımcının (% 7,41) ise egzersiz bağımlılığı riskinde olduğu belirlendi. Semptomatik grup diğer iki gruptan anlamlı düzeyde farklıydı. Ayrıca, egzersiz bağımlılığı ortalamalarında egzersiz yaşı, düzenli antrenman ve haftalık antrenman sıklığına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi ve günlük egzersiz süresinin egzersiz bağımlılığını etkilemediği tespit edildi. Sonuç olarak, egzersiz özgeçmişi yüksek bireylerde düzenli egzersiz ve sıklığının, egzersiz bağımlılığını belirlemede etkili olabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Egzersiz, bağımlılık, semptomatik, asemptomatik, spor merkezi.

Abstract
Most of the human behavior is seen as normal until it shows excess. Therefore, special exercise coaches must take into account such symptoms to assess whether the person is dependent. One of the most important symptoms of exercise dependence is that exercise time cannot be controlled despite the limitations related to disability, disease, social or working life, and individuals' shaping their life or lifestyles according to exercise programs. The aim of this study was to investigate the role of exercise dependence on participation in sports centers. A total of 391 (242 male, 149 female) healthy volunteers participated in the study from 13 different sports centers, 18 years of age and over, and at least 1 year of training. A questionnaire was used to question the demographic characteristics of the participants and a 21-item Exercise Dependence Scale developed by Hausenblas and Downs (2002) and adapted to Turkish by Yeltepe and İkizler (2007) was applied. The data were evaluated in statistical package program, Mann-Whitney U and nonparametric tests Kruskall Wallis were used in parametric tests, p <0.05 was considered significant. In the result of the research; while participants showed moderate sensitivity to exercise dependence scale (69,43), the value in terms of scale was defined as symptomatic (3,30). When the exercise dependence averages of the participants were categorized, 10 participants (2.55%) were asymptomatic, 352 participants (90.02%) were non-dependent symptomatic, and 29 participants (7.41%) were at risk of exercise dependence. The symptomatic group was significantly different from the other two groups. There were also statistically significant differences in exercise dependence mean age of exercise, regular training and weekly training frequency. Gender, age, marital status, level of education and daily exercise duration were not affected by exercise dependence. As a result, it can be said that regular exercise and frequency in individuals with higher education background can be effective in determining exercise dependence.

Keywords
Exercise, dependency, symptomatic, asymptomatic, sports center.