Geri Anasayfa

Detay

BİLGİ YÖNETİMİ, DİJİTALLEŞME ve TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ
(İNFORMATION AGE, DIGITALIZATION AND TURKISH HEALTH SYSTEM )

Yazar : Esmeray ALACADAĞLI    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 2

Sayfa : 67-86

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14918

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Sürekli öğrenme ve bilgilenmenin kaçınılmaz olduğu ve bilgi devrimi ya da dijital devrim diye de adlandırılan bir çağda yaşamaktayız. Üretimde; hammadde, emek ve sermayenin yerini giderek bilginin aldığı bu çağda alışageldiğimiz pek çok kural ve ilkenin geçerliliğini yitirdiği gözlemlenmektedir. Kendine has kuralları ve ilkeleri ile artık yeni bir toplumsal ve ekonomik düzen söz konusudur. Bu düzende ayakta kalabilmek ve ona uyum sağlayabilmek için bireysel hem de toplumsal açıdan; bilgiye sahip olma ve bilgi yönetiminin gerekli kıldığı dönüşümleri sağlamak gerekmektedir. Örgütler ya da kurumlar belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan yapılardır. Ayakta kalabilmeleri; değişen talepleri karşılayabilmelerine, çağın gerektirdiği değişime uyum sağlamalarına ve diğerlerinden daha farklı bir biçimde hizmet sunumunu sağlayabilmelerine bağlıdır. Günümüz dünyasında örgütleri bu alanda hizmet sunan diğer yapılardan/rakiplerinden farklılaştırmayı sağlayan onlarının önüne geçiren araç ise bilgi ve ondan yararlanma biçimidir. Bilgiyi toplama, koruma ve yönetme biçimi kazanmayı da kaybetmeyi de belirlemektedir (Özata, Sevinç, 2010:6-21). Bu çalışmanın amacı; bilgi iletişim teknolojileri, sistemlerinin en fazla kullanıldığı sektörlerden biri olan ve Ülkemizde de bilgi yönetim sistemi uygulamalarının ilk örneklerinin görüldüğü sağlık sektöründe e-sağlık uygulamalarının mevcut durumunu ve bir kamu görevi olarak sağlık hizmeti sunumuna etkilerini ortaya koymaktır. Yapılan literatür taramasıyla; 1990’ların ortalarında ortaya çıkan elektronik bilgi yönetimi, bilgi sistemleri ve e-devlet uygulamalarının sağlık hizmeti sunumunu, yönetimini nasıl etkileyip dönüştürdüğü araştırılmıştır. Ayrıca literatür taramasıyla sağlanan bilgileri doğrulama açısından önemli olduğu düşünülerek niteliksel analiz yöntemi de kullanılmıştır. Bu kapsamda sağlık hizmeti sunucuları, bu sistemleri uygulayanlarla mülakatlar yapılarak görüş ve önerileri de alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bilgi, Bilgi Sistemleri, Sağlık Hizmeti, Sağlıkta Dönüşüm

Abstract
We are living in an age, which is also called information or digital revolution, where continuous learning and information are inevitable. On production; It is observed that many rules and principles which are used to get information, are replaced by raw materials, labor and capital. With its own rules and principles, there is now a new social and economic order. In order to survive and adapt to this system; the necessity of having the knowledge and the conversions required by knowledge management. In the information society that replaces the industrial society, the informed individual becomes indispensable, while the organizational structures and management systems need to be redesigned in an individual-based manner. Organizations or institutions are structures established to achieve a certain purpose. Staying; they are able to meet changing demands, adapt to the changes required by the age and provide services in a different way than others. In today's world, organizations that provide differentiation from other structures / competitors that provide services in this field are the means of benefiting from information and benefiting from it. The way of collecting, protecting and managing information also determines to lose. The aim of this study is to reveal the current status of e-health implementions in health sector and the effects of health service delivery as a public duty. With the literature review; It has been investigated how electronic information management, information systems and e-government applications that emerged in the mid-1990s affected and transformed health service delivery and management. In addition, qualitative analysis method was used because it was important in terms of verifying the information provided by literature review. In this context, health service providers and health information systems applicants were consulted and their opinions and suggestions were received.

Keywords
Information, Information Systems, Health Care, Transformation in Health