Geri Anasayfa

Detay

KİŞİSEL AKILLI TEKNOLOJİLERİN SAĞLIK AMAÇLI KULLANIMLARININ KABÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATING THE USE OF PERSONAL SMART TECHNOLOGIES FOR HEALTH PURPOSES )

Yazar : Dilek KARAHOCA   - Merve AKSÖZ AYGÜN  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 2

Sayfa : 493-519

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14914

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Günümüzde, hızlı gelişim gösteren akıllı teknolojiler, bireylerin hayatını kolaylaştırmakta etkili olmaktadır. Bireylerin sağlık süreçlerini takip edebilen akıllı teknolojiler, sağlık verilerini anlık toplayarak, korumacı ve engelliyici tıp felsefesini destekleyebilmektedir. Kişisel akıllı teknolojilerin, sağlık sektöründe kullanılmasıyla, sağlığımız ile ilgili bilgilere çok daha hızlı ulaşabilmekteyiz. Bu çalışmanın temel amacı, bireylerin sağlık hizmetlerinde “kişisel akıllı teknolojileri”(KAT) kullanma niyetlerini etkileyen faktörleri araştırmak ve model olarak ortaya çıkarmaktır. Çalışmada, teknoloji kabul modeli, inovasyon difüzyon teorisi, teknolojik yenilikçilik, koruma motivasyon teorisi ve gizlilik analiz teorisi temel alınarak geliştirilen yeni bir model ele alınmıştır ve 415 katılımcıdan elde edilen anket sonuçları ile model geliştirilmiştir. Araştırma modelinin analizi için SmartPLS 3.2.3 kullanılarak yapısal eşitlik modeli geliştirilmiştir. Araştırmanın modelinde kullanılan teori ve modellerde yeralan ve ilave edilen boyutlar sırası ile, algılanan yarar, algılanan kullanım kolaylığı, teknolojik yenlikçilik, uyumluluk, denenebilirlik, imaj, algılanan önemlilik, algılanan güvenlik açığı, maliyet, algılanan gizlilik riski, algılanan avantaj, davranışsal niyet, tutum, teknoloji kaygısı, alışkanlık ve sosyal etkidir. Hipotezler cinsiyetler arasında fark olup olmadığı test edildiğinde, kadınların erkeklere göre denenebilirlik, teknoloji kaygısı ve teknolojik yenilikçiliğe önem verdiği gözlenmektedir. Kadın kullanıcılar için özel bir KAT sağlık teknolojisi ürünü tasarlanırken bu faktörlere dikkat edilmelidir. Ayrıca, cinsiyete bakılmaksızın tüm bireylerin, sağlık hizmetlerinde KAT teknoloji ürünlerinin benimsenmesinde uygunluk, tutum, algılanan avantaj ve algılanan kullanım kolaylığına daha fazla önem verdiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kişisel akıllı teknolojiler, Yapısal eşitlik modeli, Teknoloji kabul modeli, İnovasyon difüzyon teorisi, teknolojik yenilikçilik

Abstract
Nowadays, fast developing smart technologies are effective in facilitating the lives of individuals. Intelligent technologies that can monitor the health processes of individuals can collect health data momentarily and support the philosophy of protectionist and disabling medicine. By using personal smart technologies in the health sector, we can reach our health information much faster. The main aim of this study is to investigate the factors affecting the intention of individuals to use niyet personal smart technologies akıllı (CAT) in health services. In this study, a new model developed based on the technology acceptance model, innovation diffusion theory, technological innovation, conservation motivation theory and privacy analysis theory is discussed. The structural equation model was developed by using SmartPLS 3.2.3 for the analysis of the research model. The dimensions and dimensions included in the theory and models used in the model of the research, respectively, perceived benefit, perceived ease of use, technological innovation, compatibility, testability, image, perceived materiality, perceived vulnerability, perceived confidentiality risk, perceived advantage, behavioral intention, attitude , technology anxiety, habit and social impact. When hypotheses are tested for differences between genders, it is observed that women attach importance to testability, technology anxiety and technological innovation. These factors should be considered when designing a special KAT health technology product for female users. Moreover, it is seen that all individuals, regardless of gender, attach more importance to conformity, attitude, perceived advantage and perceived ease of use in the adoption of KAT technology products in health services.

Keywords
Personal Smart Technologies, Structural Equation Model, Technology Acceptance Model, Innovation Diff