Geri Anasayfa

Detay

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAYATBOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
(THE INVESTIGATION OF LIFELONG LEARNING TENDENCIES OF PRE-SERVICE TEACHERS ATTENDING PEDAGOGİCAL FORMATION PROGRAM )

Yazar : Murtaza AYKAÇ   - Buket ASLANDAĞ  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 77-90

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14896

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Hızla gelişen ve geliştikçe değişen dünyanın şartlarına ayak uydurma ihtiyacı birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da kendini göstermiştir. Gerek Avrupa Birliği süreci gerekse küresel değişmeler ülkemizdeki eğitim kurumlarındaki kalite çalışmalarının ivme kazanmasına neden olmuştur. 20. yüzyıl dünyada değişimler yüzyılı olmuş ve ülkeler için hem ekonomik hem sosyal boyutlarda çok farklı yapılanmalara yol açmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, sosyopolitik yükselmeler, sınırların kalkması gibi değişimler eğitim alanında yeniden yapılanmayı beraberinde getirmiştir. Yeniden yapılanma süreci olarak nitelendirilebilecek içinde bulunduğumuz yüzyıl bireylerin bütüncül gelişimini gerekli kılmış ve onlara bu uğurda yardımcı olacak bir dizi eğitim yaklaşımı sunulmuştur. Bu çalışmada, son dönemlerde topluma yüksek nitelikli bireyler yetiştirmek için önerilen hayat boyu öğrenme kavramı incelenmektedir. Bunun yanı sıra, bir devlet üniversitesindeki pedagojik formasyon eğitimi almakta olan 217 öğretmen adayının hayat boyu öğrenme eğilimlerini belirlemek ve bu eğilimlerin cinsiyet, bölüm ve yaş değişkenleri açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini Belirleme Ölçeği” ile toplanan araştırma verilerinin analiz edilmesi neticesinde katılımcıların hayat boyu öğrenme eğilimlerinin yüksek olduğu görülmüştür. İncelenen değişkenlerin hayat boyu öğrenme eğilimi ile ilişkisine dair farklı anlamlılık düzeyinde bulgular elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarının ışığında eğitim fakültelerinin programlarında hayat boyu öğrenme eğilimlerini arttırmaya ve çeşitlendirmeye yönelik destekleyici etkinlikler düzenlenmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler
Hayat boyu öğrenme, Avrupa Birliği eğitim politikaları, Öğretmen adayları

Abstract
In today’s ever-changing and developing world, people are in need of keeping up with the changes in educational areas as well as in various domains. The 20th century as an era of change has caused various economic and political formations in countries. Both the process of European Union and global changes have led Turkey to focus on quality studies in education. Educators have become aware of the fact that there should be innovative changes in educational applications as a consequence of developments in information and communication technologies, socio-political collapses or rises and the removal of frontiers. As such, it has been necessary for nations to have educational systems to train wholly-developed citizens. In the present study, the concept of lifelong learning which emphasizes the importance of training high-qualified individuals has been under the scope. In addition to conceptual framework, it was aimed to identify the lifelong tendencies of 217 pre-service teachers attending the pedagogical formation program in a state university in Turkey. The lifelong learning tendencies of the target group were also evaluated depending on the variables such as gender, age and department. The data collected via “Lifelong Tendency Scale” indicated that the participants had a high level of lifelong tendencies. However, it was found out that variables had different levels of significance in line with lifelong learning tendency. In the light of the results of the research, the additional activities supporting and diversifying the lifelong tendencies of undergraduates at faculties of education are to be recommended.

Keywords
Lifelong learning, Education policies of European Union, Pre-service teachers