Geri Anasayfa

Detay

HESQUAL-YÜKSEKÖĞRETİM HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ
(TURKISH VERSION OF HESQUAL-HIGHER EDUCATION SERVICE QUALITY SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSIS )

Yazar : Devrim Vural YILMAZ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 2

Sayfa : 899-917

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14875

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Günümüzde üniversiteler geleneksel rollerinin dışında birer hizmet sunucusu olarak değerlendirilmekte, öğrenci odaklı kalite yaklaşımı doğrultusunda hizmet kalitesi ölçüm ve geliştirme çalışmaları yoğunlaşmaktadır. Türkiye’deki üniversitelerde de hizmet kalitesi çalışmaları ve öğrencilere yönelik anket uygulamaları yaygınlık kazanmaktadır. Ancak, hizmet kalitesinin ölçümüne ilişkin kuramsal sorunların yanı sıra geçerli ve güvenilir ölçüm araçlarının yetersizliği de bu uygulamaların etkinliğini ve sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı HESQUAL (Yükseköğretim Hizmet Kalitesi) ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenirlik analizinin yapılarak Türkiye’deki yükseköğretim kurumları tarafından kullanılabilecek bir hizmet kalitesi ölçüm aracının oluşturulmasıdır. Ölçek 2016 yılında Teeroovengadum, Kamalanabhan ve Seebaluck tarafından yükseköğretim kurumlarında hizmet kalitesinin öğrenci odaklı ölçümü amacıyla geliştirilmiştir. Beş boyuttan ve 48 maddeden oluşan 5’li Likert tipi ölçekte öğrencilerin üniversitelerde sunulan hizmetlerle ilgili görüşleri değerlendirilmektedir. Çalışmada HESQUAL ölçeğinin Türkçeye çevrilen formu kullanılmıştır ve soru formunda orijinal ölçeğin madde sayısına ve derecelendirme formatına sadık kalınmıştır. Araştırmanın örneklemi Süleyman Demirel Üniversitesi’nde öğrenim gören 400 üniversite öğrencisinden oluşmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi ve ardından Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi’nde tespit edilen 48 madde ve beş faktörün orijinal ölçekte yer alan boyutlara ve kuramsal yapıya paralel olduğu görülmektedir. Ölçeğin toplam iç tutarlılık katsayısı da 0.94 olarak saptanmış, HESQUAL ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak kullanılabileceği bulgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
HESQUAL, Türk yükseköğretimi, Üniversite, Yükseköğretim Hizmet Kalitesi Ölçeği.

Abstract
In recent decades, universities have been considered as service providers other than their traditional roles, and service quality measurement and development facilities have increased in line with the student-oriented quality approach. In Turkish universities quality development applications and student surveys have gained prevalence, as well. Yet, the inadequacy of valid and reliable measurement tools as well as the theoretical problems related to the measurement of service quality negatively affects the effectiveness and sustainability of these practices. The aim of this study is to analyze the validity and reliability of Turkish version of HESQUAL (Higher Education Service Quality Scale) for developing a service quality measurement tool that could be used by Turkish universities. HESQUAL scale was developed by Teeroovengadum, Kamalanabhan ve Seebaluck in 2016 for measuring higher education service quality. The Likert type scale is composed of 48 items and 5 subscales. In this study, HESQUAL scale was translated into Turkish and turned into a survey form. Likert type items of the original scale was used with no changes. The study group consisted of 400 fresh¬men students who study at Suleyman Demirel University in the year 2018. Explanatory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis have been used for testing structure validity of the scale. Findings of the Explanatory Factor Analysis revealed that the scale had the same five-factored structure consisting of 48 items as the original one. Internal consistency coefficient fort he scale was calculated as .94. Thus the Turkish version of the HESQUAL scale was found as reliable and valid measurement tool.

Keywords
HESQUAL, Higher Education Service Quality Scale, Turkish higher education, University