Geri Anasayfa

Detay

Ailede, Okulda veya Birlikte Ahlâk Eğitimi-Ahlak Eğitiminde İşbirliğini Geliştirmenin Yolları
(Moral Education in the Family and School or Together - Ways to Develop Cooperation in Moral Education )

Yazar : Safiye KESGİN    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 2

Sayfa : 581-598

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14870

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Günümüzde, çocukların ahlaki erdemler konusundaki artan duyarsızlığı ve yabancılaşmasına yol açan unsurlar, gittikçe daha karmaşık, denetlenemez ve gözle görülebilir bir biçimde artmaktadır Çocukları iyi birer insan olarak yetiştirebilmek için okulun ve ailelerin birbirlerinin desteğine ihtiyacı vardır. Bu yüzden okul-aile iş birliği anlayışının ahlak eğitimine katkı sunacak bir biçimde dönüşümüne ihtiyaç vardır. Çocukların ahlaken olgunlaşması için okul ve aile bir arada çocukla iş birliği yapabilmeli ve bunun etkin ve yeni yollarını bulabilmelidir. Burada vurgulanması gereken iş birliğinin merkezinde çocuğun bulunmasıdır. Bu çalışma, yukarıda ifade edilen iş birliği ihtiyacını ve anlayışını ortaya koyarak ahlak eğitimi alanında okul-aile-çocuk iş birliğini sağlayabilecek öneriler sunmayı amaçlayan nitel bir araştırmadır. Bu araştırmada önerilen iş birliği yolları şunlardır: • Okul döneminin başında okulun velilerden ve velilerin okuldan özellikle olumlu davranış geliştirme beklentileri netleştirilebilir ve karşılıklı görüş alışverişi ortamında bunlar paylaşılabilir. • Okul, aile ve çocuk kitle iletişim araçlarının ve sosyal medyanın sebep olduğu değer erozyonunu mümkün olduğunda önleyebilmek için iş birliği yapabilirler. • Yürütülmekte olan ahlak eğitimi sürecinin içeriği hakkında veliler düzenli olarak bilgilendirilebilir. • Okuldaki ahlak eğitimi sürecine evde okulda ve sosyal hayatta birer katılımcı olarak veliler de dâhil edilebilir. • Veliler çocuklarının olumlu ve örnek davranışları için okula davet edilerek veya farklı iletişim yollarıyla mektup, kişiye özel mesaj vb. takdir edilebilir, kendilerine teşekkür edilebilir. • Okulda çocuklarda olumlu davranışların artırılıp olumsuz davranışların azaltılması veli denetiminin katkısı sağlanabilir. • Okul-çocuk-aile okuma grupları oluşturulabilir.

Anahtar Kelimeler
Okul aile işbirliği, ahlak eğitimi, karakter eğitimi, değerler eğitimi, din eğtiimi.

Abstract
Nowadays, the elements that direct children to insensitivity and alienation about moral values are increasingly complex, uncontrollable and effective. In order to educate children as good people, the school and families need each other's support. Therefore, there is a need for transformation of school-family cooperation concept in a way that contributes to moral education. What should be emphasized here is that there is a child in the center of cooperation. This study is a qualitative research aiming to provide suggestions that can provide school-family-child cooperation in the field of moral education by revealing the need and understanding of cooperation mentioned above. The ways of cooperation proposed in this research as follows: • At the beginning of the school period, the mutual expectations of the school and parents regarding the development of positive behavior can be clarified and shared with the exchange of views. • The school, family and children can collaborate to prevent the erosion of the value caused by mass communication and social media as much as possible. • Parents can be informed regularly about the content of the moral education process being conducted. • Parents can be included in the school's ethics education process as a participant at home, school, and in social life. • Parents can be appreciated by inviting them to school for their children's positive and exemplary behavior, or by different means of communication, such as letters, personalized messages, and so on. • Parental supervision can be contributed to improve the positive behavior of children in school and to reduce negative behavior. • School-child-family reading groups can be created.

Keywords
Scholl-family cooperation, moral education, character education, values education, religious educati