Geri Anasayfa

Detay

8 HAFTALIK ALP DİSİPLİNİ TEMEL KAYAK EĞİTİMİNİN 8-10 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA DENGE, ESNEKLİK, ÇABUKLUK VE DAYANIKLILIK ÜZERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF 8 WEEKLY ALPIENT DISCIPLINE BASIC SKI TRAINING ON BALANCE, FLEXIBILITY, QUICKNESS AND DURABILITY IN CHILDREN 8-10 AGE GROUPS )

Yazar : Sait GÜNEŞ   - Feyzullah KOCA - Osman İMAMOĞLU  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 381-393

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14866

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Amaç:Bu çalışmanın amacı, Teknik ağırlıklı 8 hafta süre ile devam eden alp disipilini temel kayak eğitiminin 8-10 yaş grubu çocuklarda denge, esneklik, çabukluk ve dayanıklılık üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Yöntem: Ölçümler Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen kar fırtınaları projesinde alındı. Katılımcılar 13 erkek, 8 kızdan oluşan toplam 21 kayak sporunu bilmeyen gönüllüler idi. Haftada 3 gün 8 hafta boyunca kayak temel eğitimi uygulanmıştır. Gruplar arası verilerin karşılaştırılmasında Bağımlı grup t ve Wilcoxson testleri kullanılmıştır. Bulgular: Erkek ve kız çocukların ön test- son test vücut ağırlık parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (p<0,05). Boy uzunluğunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Erkek çocukların flamingo testi,10x5 mekik koşusu testlerinde ve kız çocukların otur eriş testi ve mini Cooper testi değerinde ön ve son testlerde anlamlı farklılık bulunurken (p<0,05), kal hareketi süratinde her iki grupta da anlamlı değişim görülmemiştir (p>0,05). Sitolik kan basınçlarına erkek çocuklarda anlamlı bir değişim varken (p<0,001) kızlarda hem sistolik hemde diyastolik kan basıncında değişin önemsizdir (p>0,05). Sonuç: Sonuç olarak teknik ağırlıklı 8 hafta süre ile devam eden alp disipilini temel kayak eğitiminin 8-10 yaş grubu çocuklarda denge, esneklik, çabukluk ve dayanıklılık üzerine olumlu etkisi bulunmuştur. Bu etki kızlarda daha fazla bulunması onların eğitime başlamadan önce daha pasif yaşadıklarını düşündürmektedir. Benzer çalışmalar farklı yaş gruplarda ve farklı bölgelerde yapılması daha iyi sonuçlar verebilir. Antrenörler eğitim programını düzenlerken kız ve erkek farklılığını 8-10 yaş çocuklarda da dikkate almalıdırlar.

Anahtar Kelimeler
Çocuk, Kayak, Yaş

Abstract
Purpose: The aim of this study is to investigate the effect of basic ski training on balance, flexibility, quickness and endurance in 8-10 age group children. Method: The measurements were taken in the project of snow storms carried out by Kayseri Provincial Directorate of Youth Services and Sports. The participants were the volunteers who did not know the total of 21 skiing sport consisting of 13 boys and 8 girls. Ski basic training was applied 3 days a week for 8 weeks. Dependent group t and Wilcoxon tests were used to compare the data between groups. Findings: A statistically significant difference was found in pre-test and post-test body weight parameters of boys and girls (p <0.05). There was no statistically significant difference in height (p> 0.05). While there were significant differences in the flamingo test, 10x5 shuttle run tests and girls' sit-up test and mini-Cooper test in the pre- and post-test (p <0.05), there was no significant change in the velocity movement in both groups (p> 0, 05). While there was a significant change in systolic blood pressure in boys (p <0.001), the change in both systolic and diastolic blood pressure was not significant (p> 0.05). Conclusion: As a result, it has been found that the basic ski training has a positive effect on balance, flexibility, quickness and endurance in 8-10 age group children. The fact that this effect is higher in girls suggests that they are more passive before they start their education. Similar studies can be performed in different age groups and in different regions. When organizing the training program, coaches should consider the difference between boys and girls in children aged 8-10.

Keywords
Child, Skiing, Age