Geri Anasayfa

Detay

Dünyada İş ve Yatırım Ortamını İyileştirmek İçin Yapılan Reformların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Gelir Gruplarına Göre Panel Eşbütünleşme Analizi
(The Effects of Reforms on Improving the Business and Investment Environment in the World on Economic Growth: Panel Cointegration Analysis According to Income Groups )

Yazar : Ercan YAŞAR    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 833-862

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14846

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Ekonomik yapının girişimcilerin önündeki engelleri azaltmaya yönelik olması, ekonomik büyümeye katkıda bulunan yeni girişimlerin ortaya çıkmasına ve özel sektörün gelişmesine olanak tanır. Bu nedenle birçok ülke, ekonomik büyümeyi teşvik etmek için, girişim sürecini basitleştirmeye odaklanmış, bir işe başlamak için resmi olarak gerekli tüm prosedürlerin yarattığı zaman ve maliyetleri azaltmaya yönelik reformları hayata geçirmeye başlamıştır. Bu çalışmada 2007-2017 yılları arasını kapsayan dönemde işe başlama kolaylıkları ile kişi başına GSMH arasındaki ilişki, 170 ülke için panel veri analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Ülkeler, gelir gruplarına (Dünya Bankası’nın 2018 yılı gelir eşiklerine) göre düşük gelire sahip 28 ülke, alt-orta gelir seviyesine sahip 43 ülke, üst-orta gelir seviyesine sahip 49 ülke ve yüksek gelir seviyesine sahip 50 olarak dört grup halinde ele alınmıştır. Çalışmada, öncelikle bağımsız değişken olan işe başlama konusundaki en iyi uygulamaya yakınlık (DTF) ve bağımlı değişken olan kişi başına GSMH değişkenlerinin durağanlıkları araştırılmıştır. Bu amaçla panel veri analizinde öncelikle her gelir grubu için verilerin birim kök içerip içermediği; Im, Pesaran ve Shin (2003), Levin vd. (2002) ve Breitung (2000) birim kök testleri ile sınanmıştır. Daha sonra değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkiyi tespit etmek üzere Pedroni ve Kao eşbütünleşme testleri uygulanmıştır. Bu testler uygulandıktan sonra eşbütünleşik değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin katsayılarını tahmin etmek için model tahmincileri olan ve Pedroni (2000,2001) tarafından geliştirilen DOLS (Dinamik En Küçük Kareler) ile FMOLS (Tam Düzeltilmiş En Küçük Kareler) tahmincileri kullanılmıştır. Ayrıca bulgular her bir gelir grubu için karşılaştırılarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
İş yapma raporu, işe başlama, kişi başına GSMH, eşbütünleşme, FMOLS (Tam Düzeltilmiş En Küçük Kareler), DOLS (Dinamik En Küçük Kareler).

Abstract
The fact that the economic structure is aimed at reducing the barriers to entrepreneurs enables the emergence of new initiatives that contribute to economic growth and the development of the private sector. For this reason, to promote economic growth, many countries focused on simplifying the enterprise process and have begun to implement reforms that reduce the time and costs caused by all officially formalized procedures to start a business. In this study, the relationship between the ease of starting a business and GNP per capita for the period 2007-2017 was analyzed by panel data analysis method for 170 countries. Countries are divided into four groups according to income groups (World Bank 2018 income thresholds) that 28 countries with low income levels, 43 countries with lower-middle income levels, 49 countries with upper-middle income levels and 50 groups with high income. Firstly, the stationary of variables that "proximity to best practice in starting to work" as independent variable (DTF) and GNP as dependent variable is investigated in the study. For this purpose, in panel data analysis, firstly, data for each income group whether includes unit root is tested with Im, Pesaran and Shin (2003), Levin et al. (2002) and Breitung (2000) unit root tests. Then Pedroni and Kao cointegration tests are applied to determine the long-term relationship between the variables. After these tests, DOLS (Dynamic Least Squares) and FMOLS (Fully Modified Least Squares) estimators, which is developed by Pedroni (2000,2001), is being used to estimate the coefficients of the long-term relationship between the cointegrated variables. In addition, the findings are interpreted by comparing for each income group.

Keywords
Doing business report, starting a business, GDP per capita, cointegration, FMOLS Fully Modified Ordi